Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'Usluge'

Uloga medicnske sestre kod palijativnih bolesnika i oboljelih od malignih bolesti u kućnim uslovima

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Piše: Nada Vemić, med. sestra
Dom zdavlja Nikšić
Liječenje i zdravstvena njega u kući je vid primarne zdravstvene zaštite u okviru koje se pružaju određene zdravstvene usluge u kući cjelokupnoj populaciji prema definisanim indikacijama. Veliku ulogu u mjeri i poboljšanju zdravstvene zaštite i zdravlja osoba u zreloj dobi, kao i osoba oboljelih od malignih bolesti, ima patronažna sestra. Sestra sa posebnom pažnjom pristupa njezi i terapiji, imajući u vidu prirodu bolesti, starost pacijenta i neadekvatne uslove.

Više →

Garancija za zdraviji i samostalniji život

Objavio   /  Izdanje Br. 58  

- Problem starenja povezan je i duboko utiče na socijalne i ekonomske sfere svih zemalja u Jadranskoj regiji. Starost stanovništva uslovljava sve veći pritisak na održivost usluga u okviru sektora koji su od interesa za stare, prije svega, socijalnu i zdravstvenu zaštitu – navela je prof. dr Agima Ljaljević

Više →

Primjena standrada kvaliteta u farmaciji

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Piše: prof. dr Rajko Šofranac
Zdravstveni sistem je jedan od rijetkih podsistema društvene djelatnosti koji je usmjeren na zaštitu zdravlja ljudi od njihovog rođenja do smrti, odnosno kroz čitav njihov životni vijek. Zdravstveni sistem ne može biti „kompletan” bez kvalitetne apotekarske usluge.

Više →

Primjer namjenskog zadovoljenja zdravstvenih potreba građana

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Doživljaj očaravajuće ljepote koja krasi Crnogorski Majami, nešto je čemu se zaista ne može odoljeti. Boravak u ovom mjestu odavno je ocijenjen kao nezaobilazan segment posjete Crnoj Gori. Građani Crne Gore, pogotovu Budvani, mogu se u tom smislu smatrati povlašćenim srećnicima.

Više →

Usklađenost vizije, misije, politike i strategije – uslov za efikasno funkcionisanje zdravstvene oraganzacije

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Da bi se postigao kvalitet dobro je početi od utvrđivanja vizije, politike i ciljeva organizacije. Pretvaranje ciljeva u određeni rezultat (dopustiti da se desi kvalitet) vrši se putem menadžerskih procesa – skupa aktivnosti koje dovode do željenih rezultata.

Više →

Analiza indikatora kvaliteta na nivou primarne zdravstvene zaštite

Objavio   /  Izdanje Br. 56  

Piše: prim. dr sci med. Alma Bajramspahić, Dom zdravlja Bijelo Polje
Kvalitetna zdravstvena zaštita podrazumijeva organiza­ciju zdravstvenih resursa na najdjelotvorniji način, kako bi se zado­voljile potrebe korisnika zdravstvenih usluga za prevencijom i liječenjem, pružanje zdravstvenih usluga na bezbjedan način, bez nepotrebnih gubitaka i na visokom nivou.

Više →

Održivost – važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 55  

Piše: prof, dr sc Rajko Šofranac
Pretpostavimo da je sprovedena analiza stanja u tri zdravstvene organizacije, kako bi se približno odredila održivost usluge i identifikovala disproporcija između postojećeg i nekog željenog stanja koje bi dovelo do poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge preko dimenzije održivosti. Važno je naglasiti da testirane zdravstvene organizacije nijesu počele sa implementacijom standarda kvaliteta.

Više →

Sigurnost – važna dimenzija medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 54  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Sigurnost usluga je vitalna dimenzija kvalitetne zdravst­vene zaštite. Obuhvata sigurne objekte i opremu, usklađeno upravl­janje rizikom, upravljanje kliničkim i nekliničkim rizicima i zdrav­lje i sigurnost osoblja.

Više →

Odgovor na potrebe korisnika

Objavio   /  Izdanje Br. 53  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Pacijent, zadovoljan uslugama i tretmanom, ponovo će posjetiti istu zdravstvenu ustanovu, pravilno će slijediti instrukcije o svom liječenju, preporučiće zdravstvenu ustanovu rodbini i prijateljima. To bi trebalo da vodi poboljšanju zdravlja pacijenata, povećanju prihoda bolnica kroz uštede resursa i poboljšanju imidža ustanove. Pacijent je ekspert prema njegovim vlastitim okolnostima i htjenjima.

Više →

Mogućnosti menadžmenta u kvalitetu medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Knjiga „Menadžmentkvalitetom u bolnicama “, autora prof. dr Rajka Šofranca i dr Milice Šofranac, uskoro će se naći u štampi. Bio je to i povod za ovaj razgovor.

Više →

Odgovor na potrebe korisnika

Objavio   /  Izdanje Br. 52  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Sledeća dimenzija kvaliteta usluge „odgovaranje na potrebe korisnika” obuhvata poštovanje prava pacijenata, aktivno učešće pacijenata u sopstvenoj zaštiti i planiranju usluga, izmjereno zadovoljstvo pacijenata pruženim uslugama i dobro osmišljen sistem žalbi.

Više →

Proces dostizanja najviših kvaliteta zdravstvenih usluga

Objavio   /  Izdanje Br. 37  

Radionica za kvalitet u zdravstvu koja predstavlja nasta­vak edukacije u okviru Projekta unapređenja zdravstva u Crnoj Gori, održana je 25. aprila 2012. u resotranu “Ribnica”.

Više →

Novi metod za jeftiniji i efikasniji sistem

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

Glavni cilj politike koju vodi Ministarstvo je unapređenje indikatora pozitivnog zdravlja stanovništva Crne Gore- kazao je ministar doc.dr Miodrag Radunović otvarajući XVII međunarodnu ljetnju školu „Menadžment zdravstvenih institucija”, koju tradicionalno organizuje Evropski centar za mir i razvoj.

Više →

Efikasnost – važna karakteristika kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Kao što je rečeno u prethodno objavljenim tekstovima, treći princip ISQua (International Society for Quality in Health Care) sveobuhvatan je i odražava devet dimenzija kvaliteta usluge, među kojima je, na šestom mjestu, efikasnost.

Više →

Podsticanje inovacija u pružanju socijalno-zdravstvenih usluga za stare

Objavio   /  Izdanje Br. 51  

Piše: prof. dr Agima Ljaljević
Direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje i rukovodilac projekta
Institut za javno zdravlje, u saradnji sa Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid i još 11 partnera iz 6 zemalja Jadran­ske regije, realizuje prekogranični projekat „NET-Age”.

Više →

Efektivnost – Važna dimenzija medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 50  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Međunarodno udruženje za kvalitet u zdravstvu – ISQua (International Society for Quality in Health Care), pokrenulo je 1999. godine Program međunarodnog akreditiranja (IAP) pod akronimom ALPHA. Ovaj program je nacionalnim tijelima za akreditaciju u zdravstvu dao preporuke za procjenu postojećeg rada i organizacijsku kontrolu, da bi kasnije proširio svoj program akreditacije na druga tijela za eksternu procjenu i uspostavljanje standarda u zdravstvu.

Više →

Kontinuitet važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 49  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Kontinuitet zdravstvene usluge veoma je važna dimen­zija kvaliteta. O njoj treba posebno voditi računa u svijetlu odnosa domovi zdravlja-bolnice, i, saglasno tome, uspostavljanju integrisane zdravstvene zaštite.

Više →

Provjera kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 41  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Preduslov unapređenja kvaliteta rada zdravstvene us­tanove jeste uočavanje samoocjenjivanjem disproporcije između postojećeg stanja i stanja definisanog smjernicama (akreditacijski standardi). Da bi ovaj proces bio uspješno sproveden potrebno je stvoriti niz preduslova.

Više →

Osposobljenost – važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

Piše: dr Rajko Šofranac
Medicinska usluga se definiše kao aktivnost u procesu zdravstvene zaštite koja se može obavljati samostalno ili u paketu sa drugim uslugama, jednokratno ili više puta u toku pružanja zdravstvene zaštite, ali se uvijek sprovodi na isti način i predstavlja cjelinu po sebi. Posebna specifičnost medicinske usluge jeste kontrola i testiranje svih elemenata koji se koriste tokom realizacije usluge.

Više →

Odnos medicinskog osoblja prema pacijentu

Objavio   /  Izdanje Br. 42  

42-odnos osoblja

Piše: Dragana Loncović,
strukovna medicinska sestra,

Čovjek kada je zdrav, premalo ili nikako razmišlja o vrijednosti zdravlja. Izuzetak su profesionalci, posebno oni koji su svaki dan uz pacijente. Bolest mijenja svakog čovjeka i pojačava mu osjećaj slabosti. Svaki susret s medicinskim osobljem, njihov gest i riječ, na neki način predstavlja i lijek za bolesnika..

Više →

Prikladnost – važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 47  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Prikladnost je zasnovana na procjeni potreba pacijenta utvrđenim i prihvaćenim standardima i praktičnim smjernicama. Pretpostavlja se da osoblje ima relevantne kvalifikacije, vještine i iskustva a objekti i oprema odgovaraju uslugama koje se pružaju.

Više →

Pristupačnost – Važna Dimenzija Kvaliteta Medicinske Usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 46  

cekanje

prof. dr sc Rajko Šofranac

Pristupačnost označava lakoću pristupa ponuđenim zdravstvenim uslugama. Svaki dio zdravstvenog sistema treba da omogući pravičan pristup uslugama samo na osnovu potreba pacijenta, bez obzira na njegovo mjesto stanovanja, društveno-ekonomsku i etničku pripadnosti, starost ili pol.

Više →

Medicinska usluga kroz prizmu međunarodnih standarda

Objavio   /  Izdanje Br. 45  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Promjene koje se zahtijevaju i sprovode u ovoj oblasti svojevrsna su evolucija transformacije kvaliteta zdravstvene usluge na globalnom nivou. Ovaj proces je, u osnovi, i po svojim konceptualnim polazištima, sveobuhvatan i aktivan. On je doslovno pokrenuo ogromnu energiju i otvorio brojna pitanja o načinima primjene.

Više →

Osposobljenost važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  Izdanje Br. 48  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Ranije smo definisali medicinsku uslugu kao aktivnost u procesu zdravstvene zaštite koja se može obavljati samostalno ili u paketu sa drugim uslugama, jednokratno ili više puta u toku pružanja zdravstvene zaštite, ali se uvijek sprovodi na isti način. To podrazumijeva da se kvalitet usluge mora definisati na nivou zdravstvene ustanove (menadžmenta) i na nivou osoblja koje realizuje uslugu. U ovom tekstu bavićemo se osposobljenošću, kao važnom dimenzijom usluge. Ovdje se podrazumijeva osoblje (kvalifikacije, vještine, iskustvo i obuka), kao i objekti i oprema pomoću kojih se realizuje usluga.

Više →
 • Call for participation in the IV Medical Conference with international participation
   
   
  Esteemed Sirs and Madams ,

  We would like to inform you that in mid-May 2017, (15 – 17 May) at the Hotel Mediteran in Becici MedicalCG editorial board, under the sponsorship and participation of the Ministry of Health of Montenegro, organizes professional, but traditional IV Annual Conference on News in Medicine, Pharmacy and Health.
  The Conference participants:
  - The Ministry of Health of Montenegro,
  - Health Insurance Fund of Montenegro,
  - Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro,
  - Clinical Center of Montenegro,
  - Pharmaceutical Chamber of Montenegro and
  - Pharmaceutical companies and wholesalers.

  Conference topics will include, through two round tables, projection activities of the Ministry of Health and key health institutions for the current and future period, and through six sessions the current issues in the field of medicine and pharmacy will be presented at the proposals of the participants of the conference.
  At the round tables the experiences from the region in the field of health insurance and legislation in the field of medicines will be presented.

  The Scientific Committee of the event, chaired by Dr sci med. Majda Šahman Zaimović, will draw up a program of the conference by the end of April, and for the Collection of Works, the abstracts of lectures which arrive due 10 May will be published.

  The meeting is accredited by the Medical and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
  Stalls for presentation of pharmaceutical companies and wholesalers will be placed inside the Hotel Mediteran.
  Because of the discussion topics of the conference, the competence of lecturers, the optimum capacity of the Hotel Mediteran, as well as our organizational experience, we expect the conference to provide a significant contribution in the area of the current problems of the matter.
   
  With expectations of your participation in the meeting organized
   
  Respectfully yours,
   
  Executive Director ,
  Slavica Pantelic
   
   
  For more information contact us at:
  Phone/fax: 020 238 841
  Mobile phone: 067 395 032
  Email: redakcija@t-com.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

132 people follow medicalcg