Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  'predstavljamo'

URION D.O.O. Podgorica – Crnogorski lider u prometu medicinskih sredstava

Objavio   /  Izdanje br. 72  

urionn

Već punih petnaest godina kompanija Urion bilježi konstantan rast i razvoj na crnogorskom tržištu. Sa puno volje i entuzijazma 1999. godine kompanija Urion počela je sa radom u Podgorici. Osnovana je kao preduzeće za promet medicinskih sredstava, ali je zbog konstantnog povećanja obima posla, izvršena doregistracija i proširena djelatnost i na promet ljekovima.

Više →

NVO ZDRAVA DONA MONTENEGRINA

Objavio   /  Izdanje br. 72  

Nevladina organizacija Zdrava Dona Montenegrina čedo je grupe onkologa koji svoj profesionalni angažman ne iscrpljuju u okvirima Kliničkog Centra Crne Gore, i koji svoju profesiju, tragom prakse odavno postojeće u razvijenim sredinama, doživljavaju kao misiju. Kao humanisti, entuzijasti i posvećenici uvidjeli su značaj okupljanja grupe pacijentkinja oboljelih od tumora dojke i svih onih sa njima povezanih, a to su, šire gledano, svi segmenti društva.

Više →

NVO „PREPOROD“- Nikšić

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

NVO „Preporod“ je registrovan 26. juna 2006. godine na Međunarodni dan protiv zloupotrebe droga. Smatraju nas začetnicima vaninstitucionalnog tretmana zavisnika od droga u Crnoj Gori. Kao najstariji u Crnoj Gori, makar kada je vaninstitucionalni tretman u pitanju, primjećujemo poboljšanje u posljednjih devet godina. Kada smo počeli sa radom, bili smo jedina NVO koja je pružala konkretnu pomoć zavisnicima/cama sa ciljem da osoba koja je zavisna prestane to biti

Više →

Resursni centar za djecu i mlade Podgorica

Objavio   /  Izdanje Br. 70  

Resursni centar Podgorica je javna ustanova u kojoj se vaspitavaju i obrazuju djeca sa oštećenjem vida, motoričkim smetnjama i kombinovanim smetnjama. U sklopu Ustanove radi osnovna i srednja škola. Formirana su odjeljenja za djecu sa kombinovanim smetnjama, gdje se radi po posebnom programu koji ima za cilj savladavanje životnih vještina. Djeci koja dolaze iz unutrašnjosti Crne Gore obezbijeđen je cjelodnevni boravak u internatu.

Više →

Društvo za borbu protiv side Crne Gore – CAZAS

Objavio   /  Izdanje Br. 68  

hiv-aids

Društvo za borbu protiv side Crne Gore-CAZAS je nevladina, humanitarna organizacija, koja je počela sa radom 1998. godine, ali je zvanično registrovana kod Ministarstva pravde u oktobru 1999. godine. Rad CAZAS-a počiva na principima volonterizma i neprofitnog aktivizma kroz implementaciju svoja četiri programa: Javno zdravlje, Mladi, Psihosocijalna pomoć ranjivim populacijama, njihovim porodicama, prijateljima i partnerima, i Trening program.

Više →

Javna ustanova zavod – Komanski most

Objavio   /  Izdanje Br. 67  

GetImage

Vasilj Dušaj, direktor
Javna ustanova zavod „Komanski most” počela je sa radom 12. novembra 1976. godine, kao ustanova za zbrinjavanje umjereno, teže i teško psihički zaostale djece i omladine. Vremenom je Zavod, zbog smanjenja broja djece, ali i reforme koja se sporovodila u sitemu socijalne i dječije zaštite, prerastao u ustanovu za zbrinjavanje odraslih osoba sa ozbiljnim ograničenjima u socijalnom funkcionisanju usljed intelektualnih teškoća i drugih smetnji povezanih sa intelektualnim invalidite­tom.

Više →

Centar za djecu i mlade „LJUBOVIĆ“- Podgorica

Objavio   /  Izdanje Br. 69  

Skupština Crne Gore je 1965. godine formirala Prihvatilište za vaspitno zapuštenu djecu i omladinu, koje je i postalo nadležno za izvršavanje mjera upućivanja maloljetnika u vaspitnu ustanovu u trajanju od šest mjeseci do 3 godine. Ova ustanova je 1974. godine organizvoana kao Zavod za vaspitanje maloljetnika, tačnije vaspitanje i obrazovanje djece i omladine.

Više →

JZU Opšta bolnica Nikšić

Objavio   /  Izdanje Br. 66  

niksic

ogata tradicija duga 127 godina, jeste svjedočanstvo značaja, u isto vrijeme zadovoljstvo, ali i generacijski dug i imperativ da nastavimo putem progresa, integrišući se na taj način u red modernih i savremenih opštih bolnica. Danas su kadrovski potencijali Bolnice 420 zaposlenih, od čega su 45 ljekari specijalisti, 3 ljekari subspecijalisti, 37 ljekari na specijalizaciji, 214 medicinske sestre. Stacionar je opremljen sa 278 kreveta, gdje se godišnje liječi više od 10.000 bolesnika, uradi 2.500 operacija, donese na svijet oko 1.000 beba, obavi preko 3.000 dijaliza, izvrši nešto više od 80.000 ambulantnih pregleda.

Više →

Odjeljenje za zoonoze

Objavio   /  Izdanje Br. 65  

Prof. dr Bogdanka Andrić
 Specijalista za infektivne bolesti
Do danas je registrovano preko 200 vrsta zoonoznih oboljenja u svijetu. Transmisivne artropodne zoonoze (TAZ) predstavljaju posebnu grupu, jer se na čovjeka prenose preko uboda vektora koji se hrane krvlju (krpelji, buve, komaraci, muve i dr) i učestvuju sa više od jedne trećine u grupi zoonoza. Lajmska borelioza ili lajmska bolest (LB) je najfrekventnije i najaktuelnije oboljenje iz ove grupe. Prema izvještajima Centra za kontrolu bolesti (CDC) 2000. godine, u svijetu je registrovano preko 17 000 oboljelih od LB, što predstavlja više od 50% predhodnog desetogodišnjeg prosjeka obolijevanja od Lajmske bolesti.

Više →

Klinika za infektivne bolesti

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Istorijat ustanove datira od 50-tih godina prošlog vijeka, kad je osnovano Odjeljenje za infektivne bolesti. Od 2000. godine odjeljenje dobija status Klinike za infektivne bolesti. Danas, nakon šezdeset godina uspješnog rada ove ustanove, u okviru Kliničkog Centra Crne Gore, možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima rada. Razvojni put klinike obilježili su značajni uspjesi u radu i istaknuti infektolozi, čija su imena prepoznata ne samo u našoj zemlji, već i šire, u Evropi i svijetu.

Više →

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica

Objavio   /  Izdanje Br. 64  

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci osnovana je 2008. godine od strane Skupštine glavnog grada Podgorica, a prve klijente primila je u septembru te iste godine. Do sada je na tretmanu u ustanovi bilo oko 220 klijenata, zavisnika od narkotika, alkohola i kocke. Tretiranje bolesti zavisnosti spada u veoma zahtjevne zdravsteno-psiho-socijalne poduhvate iz više razloga.

Više →

Centar za plastičnu hirurgiju i opekotine

Objavio   /  Izdanje Br. 63  

plasticna hirurgija

U Centru za plastičnu hirurgiju i opekotine trenutno rade četiri ljekara plastične rekonstruktivne hirurgije; jedna doktorka je na specijalističkom stažu i od skoro se pridružila timu ljekara. Nezaobilazan dio tima su i medicinske sestre koje rade u Centru za plastičnu hirurgiju i opekotine, njih desetak, koje olakšavaju rad doktora i život pacijenata- navodi naš sagovornik prim. dr sci med. Zoran Terzić, specijalista za opštu, plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju.

Više →

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 63  

mladi hendikep

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih s invaliditetom. Udruženje okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju, i zajedno sa nama, bore se za stvaranje inkluzivnog društva.

Više →

NVO „ISPOD DUGE”

Objavio   /  Izdanje Br. 63  

„Ispod duge” je nevladina NVO koje djeluje na području Crne Gore. Ona ima nekoliko dimenzija djelovanja. Prije svega, bavimo se običnim ljudima i njihovim prob­lemima, emancipacijom žena i zaštitom prava djece i mladih, preduzimamo inicijative za promjenu relevantne zakonske regula­tive, borimo se protiv narkomanije i delikvencije, promovišemo i podstičemo aktivizam mladih, promovišemo zdrave stilove života mladih i radimo na promovisanju ljubavi i humanosti kod građana.

Više →

Dječja hirurška klinika

Objavio   /  Izdanje Br. 62  

djecja

Ljekari koji rade na klinici su specijalisti dječje hirurgije koji se bave opštom dječjom hirurgijom. Odjeljenje otorinolaringologije ima troje specijalista, a na Odjeljenju dječje oftalmologije rade dva specijalista. Hiruršku kliniku opskrbljuju ostale službe Instituta za bolesti djece: Služba anestezije i reanimacije u kojoj rade specijalisti dječje anestezije i reanimacije, Odjeljenje intenzivne njege i terapije i ostala odjeljenja. Na dječjoj hiruškoj klinici godišnje se izvede oko 1300 operacija u opštoj anesteziji, i oko 300 operacija u lokalnoj anesteziji, a obavi se oko 28 000 specijalističkih pregleda.

Više →

Predstavljamo:Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom ,,1. JUN” – Podgorica

Objavio   /  Izdanje Br. 62  

Odjeljenje za psihički zaostalu djecu počelo je sa radom 4. decembra 1960. godine pri osnovnoj školi „Radojica Perović”. Skupština opštine Titograd, Rješenjem od 24. marta 1970. godine, odobrila je formiranje Specijalne osnovne škole u Titogradu. Skupština SR Crne Gore odobrila je formiranje Centra za profe­sionalno osposobljavanje djece i omladine lakše ometene u psihičkom razvoju. Tokom 1978. godine rađeno je na objedinja­vanju Specijalne škole i Centra. Prvog juna donešena je odluka o integraciji, i od tog vremena ustanova radi pod nazivom Centar za obrazovanje i osposobljavanje „l.jun”.

Više →

Klinički centar Crne Gore: Odjeljenje gastroenterologije

Objavio   /  Izdanje Br. 61  

U svijetu se gastroenterologija kao disciplina odvojila od interne medicine 1974. godine. Na našim prostorima 80-ih godina prošlog vijeka, na nekadašnjoj internoj klinici, dio ljekara počeo je da se bavi problemima digestivnog trakta. Pravi zamah gastroenterologije u Crnoj Gori desio se 1992. godine dolaskom dr Dušana Mandića iz nekadašnjeg Vojno-medicinskog centra. Tada se, na mjestu na kome se i danas nalazi, otvorio endoskopski kabinet. Osim pomenutog doktora, na novootvorenom odjeljenju, kao gastroenterolozi radili su i dr Uroš Lukačević i dr Đorđije Klikovac.

Više →

Predstavljamo Urgentni centar Kliničkog centra Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Direktor Urgentnog centra Kliničkog centra Crne Gore
Dr Vladimir S. Dobričanin, mr sc. Specijalista opšte hirurgije

Urgentni centar (UC) jedna je od glavnih arterija organizma koji se zove Klinički centar Crne Gore (KC CG). Kao dio najeminentnije zdravstvene institucije sistema zdravstva naše zemlje, UC je zadužen za zbrinjavanje svih pacijenata sa oboljenjima koja zahtijevaju hitno medicinsko liječenje.

Više →

Predstavljamo: NVO “Muško zdravlje”

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Mr sci Krsto Pavićević Predsjednik upravnog odbora NVO Men’s Health
Svjedoci smo da je u zadnjih deset godina formirano na desetine NVO koje za cilj imaju borbu za ženska prava, pomoć ženama, uključujući i pomoć na planu njihovog zdravlja, što je, naravno, za svaku pohvalu. Poslije toliko vremena u kojem se intenzivno razvio civilni sektor, konačno je formirana i organizacija koja za svoj cilj ima brigu o muškom zdravlju.

Više →

Podrška osnov kvalitetnog liječenja – NVO “Nefro” Pljevlja

Objavio   /  Izdanje Br. 59  

DSC06485

Udruženje transplantiranih i pacijenata na dijalizi “Nefro” osnovano je prije pet godina u Pljevljima, kao prvo i jedino takve vrste u Crnoj Gori. Riječ je o NVO koja okuplja osobe koje su obavile transplantaciju i pacijente koji se nalaze na dijalizi zbog oboljenja bubrega.

Više →

Život bez droge

Objavio   /  Izdanje Br. 1  

piše: Ognjen Savić
foto: Boris Pejović

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci na Kakarickoj gori u Podgorici, otvorena je u martu prošle godine, a prve klijente primila je u septembru.

Više →

Crna Gora dobija i centar za liječenje zavisnica od droge

Objavio   /  Izdanje Br. 58  

Ljudi koji koriste drogu nijesu kriminalci. Oni su bolesni ljudi kojima treba dugogodišnja pomoć u liječenju jedna je od poruka NVO “4 Life”, nepro tne, nestranačke i nevladine organizacije, koja je osnovana 5. maja 2008. godine u Podgorici sa ciljem borbe protiv svih oblika zavisnosti.

Više →

Primjer namjenskog zadovoljenja zdravstvenih potreba građana

Objavio   /  Izdanje Br. 23  

Doživljaj očaravajuće ljepote koja krasi Crnogorski Majami, nešto je čemu se zaista ne može odoljeti. Boravak u ovom mjestu odavno je ocijenjen kao nezaobilazan segment posjete Crnoj Gori. Građani Crne Gore, pogotovu Budvani, mogu se u tom smislu smatrati povlašćenim srećnicima.

Više →

Kroz upoznavanje i druženje do dobre kolegijalne saradnje

Objavio   /  Izdanje Br. 54  

Nevladina organizacija Udruženje zdravstvenih radnika Boke i Primorja jedna je od ne tako brojnih organizacija koje u svom programu posebno naglašavaju potrebu za animacijom zdravstvenih radnika i ističu cilj da se kroz druženje uspostave kontakti između kolega u zdravstvu. Uz sve, važan cilj Udruženja predstavlja afirmacija crnogorskog zdravstva na širem, regional­nom nivou.

Više →

Centar za humanu reprodukciju, Opšta bolnica ,, Danilo I”, Cetinje

Objavio   /  Izdanje Br. 28  

Živeći u vrijeme kada pojedine enigme bezgraničnog prostora nevidljivog dobijaju konkretna i funkcionalna rje­šenja do kojih se došlo prvenstveno posredstvom laboratori­jskog istraživanja, i što je jednako važno: kada ona postaju dostupna, savremeni čovjek dobija izvjesnu mogućnost da primjenom nauke utiče na otklanjanje zdravstvenih prob­lema za koje se ranije smatralo da su nesavladivi. Problem liječenja steriliteta, tj. prevazilaženja nemogućnosti ostva­renja u roditeljstvu, svakako da predstavlja segment zdrav­stva na koji se danas može u određenoj mjeri uticati.

Više →

Poliklinika Vita

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Poliklinika „Vita” osnovana je marta 2005. godine. Registrovana je kod Ministarstva zdravlja i sačinjena od dvije ordinacije i to: Internističko-kardiološke i Ginekološke, a orga­nizaciono posluje u sastavu AS MEDIPH-a.

Više →

U žiži inovacija

Objavio   /  Izdanje Br. 29  

Sa pokretanjem nove oftalmološke ustanove «Opti­mal”, Podgorica je, ali i cijela Crna Gora, dobila specijalizovanu ustanovu koja će u periodu koji je pred nama raditi na pružanju za ovo podneblje kompletne zdravstvene usluge. Osnovna oblast rada jeste mikrohirurgija oka.

Više →

U korak sa savremenim trendovima zdravstvene zaštite

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Direktor, Dragica Popović, dipl. pravnik
Dom zdravlja Kolašin jedina je ustanova primarne zdravstvene zaštite na području opštine Kolašin, pa je u njenoj obavezi da stanovništvu ovog područja obezbijedi sve potrebne usluge tog nivoa.

Više →

Doktorirala na preparatima Fontisa

Objavio   /  Izdanje Br. 33  

Zorica Potpara prvi je farmaceut u Crnoj Gori koji je stekao zvanje doktora medicinskih nauka – specijalista farma­ceutske tehnologije. Doktorirala je nedavno na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, na Odsjeku za kliničko-eksperimentalnu farmakologiju, kod čuvenog farmakologa, profesora Slobodana Jankovića.

Više →

Opredijeljeni za kontinuiranu edukaciju i usavršavanje svih zdravstvenih radnika

Objavio   /  Izdanje Br. 34  

CEZANA – Centar za nauku Kliničkog centra Crne Go­re, funkcioniše kao jedinica za usavršavanje naučnih potencijala ne samo ovog centra već i predstavnika svih segmenata zdravst­venog sistema Crne Gore. Od osnivanja, u njenoj organizaciji realizovan je veoma veliki broj naučnih manifestacija, sastanaka, prezentacija i susreta druge vrste usmjerenih na afirmaciju nauke u medicini. Tokom 2011. [...]

Više →

JZU Dom zdravlja ”Dr Branko Zogovic”-Plav

Objavio   /  Izdanje Br. 36  

Direktorica, dr Sabina Markišić
Dom zdravlja – Plav je referentni centar primarne zdravstvene zaštite i sastavni dio sistema zdravstva Crne Gore. Organizacija Doma zdravlja utvrđena je odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Više →

Razvoj ginekološko-akušerske službe u Rožajama

Objavio   /  Izdanje Br. 37  

1965. dr Redžep Dedeić završava Stomatološki fakultet u Beogradu, dolazi u rodno Rožaje gdje primjenjuje sav svoj raskošni talenat za organizaciju rada, i pokreće mnoge projekte koji su stagnirali, naročito u periodu od 1969-1972. god. kada je bio upravnik Zdravstvene stanice i kada se izborio za izgradnju novog velelepnog Doma zdravlja u kome danas radi 150 radnika.

Više →

Nova knjiga dr. Miroslava Femića

Objavio   /  Izdanje Br. 37  

Poznati bjelopoljski pedijatar prim. dr Miroslav Femić napisao je i izdao novu knjigu “Rast i razvoj, njega i ishrana djeteta” namijenjenu roditeljima i djeci. Veliko teorijsko i prakti­čno iskustvo dr Femića, sticano godinama, pretočeno je u ovu knjigu sa puno poznatih ali i novih informacija, dopunjeno sa dosta slika, grafikona i tabela, na skoro 200 strana stručnog i razumljivog teksta.

Više →

Više od tri vijeka utemeljenosti

Objavio   /  Izdanje Br. 38  

3 kilometra istočno od Herceg Novog, u naselju Meljine, smještena je jedna od vodećih privatnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori – Opšta bolnica „Meljine”. Baštineći viševjekovnu tradiciju ustanove od povjerenja, ova bolnica danas pruža spektar jedinstvenih zdravstvenih usluga koje je moguće obezbijediti kao u jednom od prestižnih regionalnih centara. Stoga je, pored kvalitetnog zadovoljenja zdravstvenih [...]

Više →

Poliklinika koja ispunjava zahtjeve modernog doba

Objavio   /  Izdanje Br. 39  

U medicinskom središtu glavnog grada već dvije godine funkcioniše i privatna poliklinika „Medical centar Podgorica”. Oformljena je na inicijativu specijalista sa višedecenijskim iskust­vom rada u struci. Njen osnivački tim: dr Đuro Musić, specijalista opšte hirurgije, hirurg sa 40 godina radnog iskustva, dr Davor Musić, opšti i vaskularni hirurg, subspecijalista i magistar vaskularne hirurgije, dr Goran Batrićević, opšti i vaskularni hirurg subspecijalista, i dr Aleksandar Filipović, opšti i endokrini hirurg, magistar vaskularne hirurgije, dovoljno je referentna preporuka za posjetu ovom centru.

Više →

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za psihijatriju – Kotor

Objavio   /  Izdanje Br. 50  

Direktor, dr Aleksandar Tomčuk
Od svog osnivanja, 26. maja 1953. godine, ZU Specijalna bolnica za psihijatriju u Kotoru predstavlja vodeću psihijatrijsku ustanovu u Crnoj Gori. U Bolnici se, kao zdravstvenoj ustanovi na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, obavlja specijalističko-konsultativna i visokospecijalizovana konzilijarno-zdravstvena djelatnost i bolničko liječenje pacijenata sa mentalnim problemima, uz odgovarajuću medicinsku rehabilitaciju.

Više →

Predstavljamo Urgentni centar Kliničkog centra Crne Gore

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Direktor Urgentnog centra Kliničkog centra Crne Gore 
Dr Vladimir S. Dobričanin, mr sc. Specijalista opšte hirurgije
Urgentni centar (UC) jedna je od glavnih arterija organizma koji se zove Klinički centar Crne Gore (KC CG). Kao dio najeminentnije zdravstvene institucije sistema zdravstva naše zemlje, UC je zadužen za zbrinjavanje svih pacijenata sa oboljenjima koja zahtijevaju hitno medicinsko liječenje. Pored toga, UC pruža još niz medicinskih usluga koje ne spadaju u domen hitnih medicinskih stanja kao što su hirurške intervencije iz dijela „dnevne hirurgije” svih hirurških grana (opšta hirurgija, ortopedija, ORL i maksilo-facijalna hirurgija).

Više →

Predstavljamo: NVO ”Muško zdravlje”

Objavio   /  Izdanje Br. 20  

Mr sci Krsto Pavićević Predsjednik upravnog odbora NVOMen’s Health
Svjedoci smo da je u zadnjih deset godina formirano na desetine NVO koje za cilj imaju borbu za ženska prava, pomoć ženama, uključujući i pomoć na planu njihovog zdravlja, što je, naravno, za svaku pohvalu. Poslije toliko vremena u kojem se intenzivno razvio civilni sektor, konačno je formirana i organizacija koja za svoj cilj ima brigu o muškom zdravlju.

Više →

Predstavljamo: Dom Zdravlja – Cetinje

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Dom zdravlja – Cetinje renomirana je i poznata zdravstvena ustanova sa dugogodišnjom tradicijom koja je do kraja 70-ih godina 20-tog vijeka bila smještena u objektu tadašnjeg Medicinskog centra „Danilo I”. Kao samostalna ustanova, Dom zdravlja je oformljen 1991, kada dolazi do zvaničnog razdvajanja Medicinskog centra na dvije posebne ustanove: Dom zdravlja i Opštu bolnicu.

Više →

Predstavljamo: Centar za medicinsku genetiku i kliničku imunologiju

Objavio   /  Izdanje Br. 21  

Centar za medicinsku genetiku i imunologiju pred­stavlja značajan segment Kliničkog centra Crne Gore, namijenjen savremenoj dijagnostici genomskih oboljenja i poremećaja imunskog sistema. Neophodnost medicinske struke u Crnoj Gori da prati savremene tokove laboratori­jske i kliničke dijagnostike, rezultirala je osnivanjem Centra za medicinsku genetiku i kliničku imunologiju 2000. godine, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Vlade Republike Crne Gore.

Više →

Diagnostica – Laboratorija od povjerenja

Objavio   /  Izdanje Br. 25  

PZU Diagnostica opremljena je najsavremenijim aparatima i opremom. Njihov kvalitet uveliko prevazilazi postavljene norme i omogućava da se uradi najšira paleta mikrobioloških, biohemijskih i hematoloških dijagno­stičkih pretraga u zdravstvenoj ustanovi ovakvog tipa;

Više →

Pioniri privatne prakse u Crnoj Gori

Objavio   /  Izdanje Br. 40  

Privatna ambulantno-poliklinička zdravstvena ustanova „Milmedika” osnovana je u martu 1993. godine i iduće godine proslaviće dvije decenije postojanja i rada. Pionir privatne prakse u Crnoj Gori, u početku je bila skromna ambulanta sa dvoje zapos­lenih, a u međuvremenu je izrasla u značajnu zdravstvenu ustanovu sa ordinacijama u Nikšiću i Budvi.

Više →

Predstavljamo vam JZU Dom zdravlja Kotor

Objavio   /  Izdanje Br. 24  

JZU Dom zdravlja Kotor samostalno funkcioniše pod sadašnjim imenom, kao samostalna javna zdravstvena ustanova, od 1991. godine. Opšta društvena kultura, kvalitet života i zdravstvena prosvećenost stanovništva u Boki i Kotoru uvijek su bili na visokom nivou. Shodno tome, zdravstvene ustanove i zaposleni u njima moraju biti na zavidnom stručnom, moralnom i tehničko-tehnološkom nivou.

Više →

Reforma uz primjernu saradnju

Objavio   /  Izdanje Br. 16  

Uobičajena jutarnja slika u vrelom avgustu zatečena je i ove sezone ispred novskog Doma zdravlja, ugledne zdravstvene institucije s tradicijom koja primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva na području Opštine ostvaruje u čak četiri objekta. Naravno, najreprezentativnija i najp osjećenija je centralna zgrada Doma, locirana na veoma atraktivnoj lokaciji naselja Topla, ukupne površine od čak 4,5 hiljade kvadrata, savremeno i namjenski građen objekat čije je održavanje, kako enterijera, tako i okoliša, na zbilja zavidnom nivou.

Više →

Trideset godina uspješnog rada

Objavio   /  Izdanje Br. 18  

Matični objekat Doma zdravlja u Baru zauzima lokaciju koja se nalazi u centru grada. Smještena na pros­toru površine 1.876 m2, ova ustanova danas upravlja izvršenjem spektra razuđenih medicinskih nadležnosti čiji je osnovni prioritet briga o zdravlju građana. Kao siguran partner u zaštiti i poboljšanju zdravlja, Dom zdravlja raspolaže odgovornim i profesionalnim kadrom koji obav­lja preventivne i kurativne preglede, savjetovalištima, specijalizovanim centrima i posebnim ambulantama koje se nalaze u prigradskim mjestima

Više →

Predstavljamo: JZU Dom zdravlja – Rožaje

Objavio   /  Izdanje Br. 19  

Dom zdravlja – Rožaje ugledna je zdravst­vena institucija sa tradicijom koja ima primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Postojeći Dom zdravlja sagrađen je prije četrdeset godina. Smješten je u podnožju Bandžovog brda, na desnoj strani magistralnog puta Berane – Rožaje, neposredno do Autobuske stanice. Arhitektonsko rješenje je jedinst­veno, sa dvije lamele komunikaciono povezane trećom kraćom. Na sredini između lamela nalazi se park, tako da se ima utisak da ste u nekoj renomira­noj klinici, odnosno vazdušnoj banji, jer se ova ustanova nalazi na hiljadu metara nadmorske visine.

Više →

Ponos grada

Objavio   /  Izdanje Br. 17  

U predivnom tivatskom Gradskom parku smje­štena je JZU Dom zdravlja na koju su Tivćani posebno ponosni jer im pruža primarnu zdravstvenu zaštitu na izuzetno kvalitetnom nivou. Nije to prošlo nezapaženo ni van Tivta, pa je prošle godine ovaj kolektiv proglašen najuspješnijom javnom zdravstvenom ustanovom u Crnoj Gori. Plaketa „Dr Branko Zogović” od prošle godine krasi vitrine savremenog Doma zdravlja nastalog od male Zdravstvene stanice sa 30 zaposlenih

Više →

Opšta bolnica Pljevlja

Objavio   /  Izdanje Br. 42  

Prvi pisani podatak o postojanju bolnice u Pljevljima nalazi se u zapisima iz 1664. godine. Poslije toga pominjanje zdravstvenih ustanova bilo je povezano sa okupatorskim vojskama koje su se nalazile na teritoriji Pljevalja. Za razvoj zdravstvene službe u Pljevljima, pa i na širem području, prelomni trenutak predstavlja otvaranje Doma narod­nog zdravlja.

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center