Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 94

Procedure medicinske sestre – Psihijatrijska njega

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

med sestra 2

Ranko Raketić, dipl. medicinar zdravstvene njege
JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane

Da biste držali pod kontrolom nasilno i napadno ponašanje pacijenta, morate da upotrijebite najmanju silu sa kojom je moguće dovesti situaciju pod kontrolu. K1juč uspjeha da se kontroliše ova vrsta situacije više ukazuje na podsticanje pacijenta da priča o svojim osjećanjima nego da ih potiskuje. Važno je liječiti pacijenta sa poštovanjem i dostojanstvom za vrijeme ove stresogene situacije…

Više →

Medicinska sestra u psihijatrijskom timu i faktori koji utuču na njen rad

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

med sestra

Vukosav Delibašić, med. tehničar

Uloga medicinske sestre u timu se odnosi na proces saradnje sa Ijekarima i ostalim članovima tima na dijagnostici i liječenju mentalno oboljelog čovjeka, gdje ona sudjeluje kao ravnopravan član, a ne kao pasivni izvršilac i nijemi posmatrač. Tim čine svi radnici koji rade na jednom odjeljenju, iako svi istog dana nijesu na poslu. Rad u smjenama je uzajamno zavisan i tijesno povezan. Radnik u svakoj smjeni mora biti zainteresovan da poslovi i u ostalim smjenama teku normalno, kako ne bi došlo do ometanja cjelokupnog rada. Zalaganjem svih u timu se razvija duh zajedništva i kolektivnosti, što se manifestuje na ukupne rezultate rada…

Više →

Maloljetnička delinkvencija

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

Arrested teenager with handcuffs

Nikoleta Dajković
Dipl. spec. socijalnog rada i socijalne politike

Usljed poboljšanja životnog standarda, širenja tendencije za vođenje, tako reći, modernog života koji zahtijeva ,,brzo življenje“ tj. manje slobodnog vremena, manju posvećenost porodici, a koji proizvodi veću otuđenost među ljudima, dolazi do povećanja stope kriminala a posebno maloljetničke delinkvencije…

Više →

Kako obnoviti oštećenu kožu

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

uriage

Maja Mijanović, dipl. ph

Koža kao jedinstven organ neophodan za preživljavanje, sa površinom i od 2m2, ima brojne bitne uloge: FIZIČKE BARIJERE- sprečava gubitak vode, prodiranje agenasa iz spoljašnje sredine i ublažava fizičke traume; ZAŠTITNE BARIJERE sa prisutnom specifičnom mikrobiotom i prisutnim receptorima urođenog imuniteta TLR2 (na keratinocitima); značajnom regulatornom ulogom (u kontrolisanju temperature tijela) ulogom u stvaranju vitamina D, senzitivnom ulogom u primanju čulnih nadražaja (osjećaj za dodir, toplotu, hladnoću, bol) i konačno estetskom ulogom…

Više →

PSIHODERMATOLOGIJA: kada um i koža međusobno reaguju

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

psiha

Dr Olivera Kovačević, spec. dermatovenerolo,
PZU “Dr Kovačević”, Budva

Psihodermatologija je relativno nova disciplina u psihosomatskoj medicini koja se bavi interreakcijom uma i kože. Ove dvije discipline su povezane prirodno već na embrionalnom nivou preko ektoderma. Zaista, postoji vrlo kompleksno međudjelovanje između kože, neuroendokrinog i imunološkog sistema. Koža reaguje i na spoljašnje i na unutrašnje stimuluse; koža osjeća i integriše znakove spoljašnje životne sredine i prenosi unutrašnja stanja organizma u spoljašnji svijet koji ga okružuje…

Više →

Trovanje etiolom

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

trovanje

Prim. dr Sabahudin Pupović, spec. interne medicine
Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG – Jedinica Plav

Organofosfati su jedinjenja koja imaju izraziti afinitet prema nervnom tkivu, odnosno prema enzimu acetilholinesterazi kojeg, inhibiraju i onemogućavaju vezivanje neurotransmitera acetilholina za svoje receptore. Kao posljedicu toga imamo nakupljanje acetilholina, što izaziva kontinuirane grčeve mišića. Organofosforni insekticidi su visokotoksicni estri fosforne,tiofosforne i ditiofosforne kiseline veoma potentnih insekticidnih osobina.Unijeti u organizam se u velikoj mjeri,skoro potpuno metabolisu u jetri gdje se vecina ovog insekticida pretvara u jos toksicniji oblik”letalna sinteza”…

Više →

Homeopatija u prevenciji i liječenju gripa

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

grip

Dr Snežana Tomić, homeopat

Za razliku od obične prehlade, grip se manifestuje ozbiljnijom i komplikovanijom simptomatološkom slikom, koja može ostaviti i svoje posljedice u vidu oslabljenog imunog i respiratornog sistema, opšte sabosti, hroničnog kašlja… Djeca i starije osobe su podložnije virusu gripa. Djeca zbog nerazvijenog imunog sistema a starije osobe zbog oslabljenog imunog sistema koji je često kompromitvan već postojećom hroničnom bolešću, što čini pripadnike starije populacije posebno ranjivim u epidemiji gripa.

Više →

Bronhiolitis

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

Bronchiolitis

Dr Sanja Čizmović, spec. pedijatar
Opšta bolnica Nikšić

Zima je uveliko došla, a sa njom i hladno vrijeme i bolesti disajnih organa. Hladno vrijeme i boravak u zatvorenom prostoru (kolektivi, jaslice, vrtići) pogoduju nastanku bolesti disajnih organa. Bronhiolitis je zapanjenje bronhiola – najmanjih vazdušnih puteva čija je uloga da sprovode vazduh do alveola. Sluznica bronhiola je zadebljala i stvara veliku količinu sekreta, što dovodi do spazma i opstrukcije…

Više →

Ugroženo novorođenče

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

trudnica

Dr Snežana Grubač, pedijatar neonatolog
Opšta bolnica Nikšić

Novorođenče može biti ugroženo genetskim faktorima ili faktorima vezanim za gestaciju tj. ugroženom trudnoćom. Kao ugrožena trudnoća označava se ona u kojoj postoje faktori koji povećavaju vjerovatnost pobačaja, fetalne smrti, prijevremenog porođaja te rođenja hipotrofičnog novorođenčeta, oboljelog fetusa ili novorođenčeta, novorođenčeta sa urođenim manama ili drugim poremećajima i bolestima koje ga ometaju u razvoju…

Više →

Testovi bolesti puberteta i polnog diferenciranja

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

Medical Logo

Prof. dr sci med. Božidar M. Bojović

Dijagnostički može da bude veoma značajno određivanje bazalne testikularne funkcije, i odgovora na hCG, i GnRH, stimulacije analogom, i procjena stanja hiperandrogene funkcije u ženskih osoba. Određivanje koncentracije testosterona je korisno u monitoringu terapije testosteronom kod hipogonadizma i terapije agonistima gonadotropina kod preranog puberteta…

Više →

Maligni tumori kože – biološke osobine malignih tumora

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

skin-canxer-moles

Dr Dragutin Višnjić, spec. hirurgije
Opšta bolnica Nikšić

Kancersko tkivo, posebno kod velikih tumora, sadrži više ćelijskih grupacija koje se međusobno razlikuju po: brzini rasta, kariotipu, antigenoj građi ćelijskih memebrana, imunogenim marker enzimima, osjetljivosti na pojedine citostatike i ostale terapijske metode, stepenu invazivnosti i metastaziranja. Maligni tumori epitelnog porijekla po histološkom izgledu mogu se se klasifikovati na adenokarcinome (žlijezdanog porijekla), planocelularne karcinome (epidermalnog porijekla) i nediferencirane karcinome (anaplastični karcinom)…

Više →

Matične ćelije zubne pulpe i njihov značaj u regenerativnoj medicini

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

stem-cell

Mr sci dr stomatologije Mladen Vuković
Spec. zdravstvenog menadžmenta

Iz zubne pulpe su do danas izolovane tri populacije matičnih ćelija koje su označene kao matične ćelije zubne pulpe (engl. Dental Pulp Stem Cells, DPSC), matične ćelije iz eksfoliranih mliječnih zuba (engl. Stem Cells From Human Exfoliated Decidual Teeth, SHED) i nezrele matične ćelije zubne pulpe (engl. Immature Dental Pulp Stem Cells, IDPC). Sve matične ćelije zubne pulpe su ektomezenhimalnog porijekla i lokalizovane su u perivaskularnoj niši…

Više →

Štetni efekti duvanskog dima

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

aleksandra klisic - menopauza 1

Dr sci med Aleksandra Klisić, specijalista kliničke biohemije
Dom zdravlja Podgorica

Dim koji se stvara sagorijevanjem cigarete, udisanjem dospijeva do plućnih alveola, a odatle procesom difuzije u cirkulaciju, krvne sudove, mozak i sve ostale organe. Posredstvom nikotinskih holinergičkih receptora, nikotin dovodi do povećanog oslobađanja neurotransmitera i hormona u mozgu, od kojih su najznačajniji acetilholin, dopamin, noradrenalin, vazopresin i beta endorfin, dovodeći do povećanja koncentracije, budnosti, poboljšanja raspoloženja. Osim mozga, nikotin stimuliše i nadbubrežnu žlijezdu dovodeći do povećanog oslobađanja adrenalina, koji uzrokuje povećanje krvnog pritiska, broja respiracija i srčane frekvence…

Više →

Patogeneza, dijagnoza i terapijska strategija kod oštećenja bubrega izazvanih hipertenzijom (II)

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

http://www.dreamstime.com/stock-photography-human-kidney-diagram-image24696932

Dr Erol Muratovic, internista kardiolog
Opšta bolnica, Bijelo Polje

Dijagnoza stenoze renalne arterije je značajna, jer je ishemijska bolest bubrega potencijalno reverzibilna ako se uradi revaskularizacija bilo perkutanom transluminalnom angioplastikom ili hirurški. Međutim, ishod revaskularizacije nije uvek oporavak funkcije bubrega, posebno kod bolesnika sa aterosklerotičnom stenozom renalne arterije kod kojih obično postoje i druga oboljenja uzrokovana aterosklerozom…

Više →

Rezistencija bakterija na antibiotike i kako je spriječiti

Objavio   /  Izdanje Br. 94  

bakterija

Dr Katarina Raspopović,
Dom zdravlja Danilovgrad

Antibiotici su ljekovi koji ubijaju ili sprečavaju rast i razmnožavanje patogenih mikroorganizama, u prvom redu bakterija. Nekoliko antibiotika je efektivno protiv gljivica i protozoa, a neki su toksični za ljude i životinje, čak i kada se koriste u terapeutskoj dozi. Svi antibiotici nisu djelotvorni protiv svih bakterija. Postoji više od 15 različitih klasa antibiotika koji se razlikuju u svojoj hemijskoj strukturi i svojem djelovanju protiv bakterija. Antibiotik može biti djelotvoran protiv samo jednog ili više tipova bakterija. Antibiotici nemaju nikakvog uticaja na viruse…

Više →
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center