Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 71  >  Aktuelni tekst

Antidijabetici – primjena i potrošnja u Crnoj Gori

Objavio   /  

Piše: mr ph Olgica Knežević
Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Insulin je biološki lijek. Pod biloškim lijekovima smatraju se lijekovi čija je aktivna supstanca biološka supstanca koja se proizvodi ili izlučuje iz biološkog izvora, a čija se ukupna svojstva i kvalitet utvrđuju fizičko – hemijsko – biloškim ispitivanjem, zajedno sa odgovarajućim podacima o postupku proizvodnje i kontroli postupka proizvodnje (imunološki lijekovi, lijekovi iz humane krvi i plazme, lijekovi za napredne terapije i drugo).

antidijabetListu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda (Službeni list Crne Gore br: 04/12 od 17.01.2012. godine) čine najsvrsishodniji lijekovi koji pokrivaju najveći broj patoloških stanja u našoj zemlji i obezbjeđuju kvalitetnu i savremenu farmakoterapiju osiguranim licima na svim nivoima zdravstvene zaštite. Lista ovih lijekova može se preuzeti na web site – u Fonda za zdravstveno osiguranje: www.fzocg.me.

Na listi lijekova nalaze se savremeniji lijekovi, koji se koriste u tretmanu oboljelih od dijabetesa. Dostupni su:

 1. Insulini i analozi insulina, koji su najznačajnija supstituciona terapija za liječenje dijabetesa, u komfornim pen oblicima čija aplikacija garantuje dobru regulaciju šećera, manji broj neželjenih efekata i komplikacija dijabetesa. Izabrani doktor propisuje insuline na recept, na osnovu izvještaja doktora subspecijaliste endokrinologije.
 2. Oralni antidijabetici, lijekovi koji snižavaju glukozu u krvi. Izabrani doktor ima mogućnost da sam propiše osiguranicima ove lijekove na recept, na osnovu svojih dijagnostičkih procedura i procjena.

Insulin je biološki lijek. Pod biloškim lijekovima smatraju se lijekovi čija je aktivna supstanca biološka supstanca koja se proizvodi ili izlučuje iz biološkog izvora, a čija se ukupna svojstva i kvalitet utvrđuju fizičko – hemijsko – biloškim ispitivanjem, zajedno sa odgovarajućim podacima o postupku proizvodnje i kontroli postupka proizvodnje (imunološki lijekovi, lijekovi iz humane krvi i plazme, lijekovi za napredne terapije i drugo).

Razlike između hemijskih i bioloških lijekova su sljedeće:

 

HEMIJSKI LIJEKOVI BIOLOŠKI LIJEKOVI
Mala molekulska masa Veliki, kompleksni molekuli
Hemijska sinteza Ćelijske kulture
Definisana struktura Heterogena struktura
Nisu ili su malo osjetljivi u procesu proizvodnje Jako osjetljivi na promjene u procesu proizvodnje
Relativno stabilni Osjetljivi na toplotu, mehanički stres
Nisu ili su malo imunogeni Imunogeni

 

 

BIOFARMACEUTICI PRVE I DRUGE GENERACIJE

 

PRVA GENERACIJA: Jednostavni supstitucioni proteini

 

Molekuli istovjetni endogenim proteinima. U ovim slučajevima rekombinantni humani molekuli zadržavaju ime endogenog proteina koje predstavlja internacionalno nezaštićeni naziv, na primjer insulin, interferoni a i b, faktori koagulacije…

 

DRUGA GENERACIJA: Lijekovi dobijeni „proteinskim inženjeringom“

Veliki broj biofarmaceutika podvrgnut je inženjeringu, u cilju poboljšanja njegovih terapijskih osobina. Tako, biofarmaceutici druge generacije imaju: izmijenjenu sekvencu aminokiselina (na primjer insulini druge generacije – analozi), izmijenjenu šećernu komponentu (u slučaju glikozilovanog proteina, na primjer epoetini), kovalentno vezane hemijske strukture, kao što je polietilen glikol (na primjer pegfilgrastim je pegilovani oblik filgrastima, pegilovani interferon a- 2a).

Proteinski inženjering primjenjuje se u cilju promjene farmakokinetskog ili imunološkog profila proteina, kao i formiranja novih fuzionih (hibridnih) terapijskih proteina.

 

TEHNOLOGIJA REKOMBINANTNE DNK

 

            Tehnologija rekombinantne DNK često se naziva i genetički inženjering ili molekularna biotehnologija. Definiše se kao ciljano isjecanje molekula DNK , spajanje isječenih fragmenata sa fragmentima DNK iz istog ili različitih izvora, ubacivanje takvog rekombinantnog molekula u ćeliju u kojoj će se on dalje, po potrebi, umnožavati i/ili kontrolisano eksprimirati.

 

NOVIJA ISTORIJA BILOŠKIH LIJEKOVA

 

1982 – Humani insulin dobijen rDNK tehnologijom odobren od strane FDA;

1985 – Odobren humani hormon rasta;

1986 – Registrovana vakcina za hepatitis B – prva rekombinantna vakcina;

1986 – Muromonab – ORTHOCLONE (anti- CD3), prvo mišje monoklonsko antitijelo odobreno za terapiju (sprečavanje akutnog odbacivanja transplantiranog bubrega);

1997 – Rituksimab – MABTHERA – prvo himerno M0At u terapiji kancera (non – Hodgkinovog limfoma);

1997 – Daclizumab – ZENAPAX – prvo humanizovano MoAt u terapiji sprečavanja odbacivanja transplantiranog bubrega;

2002 – Adalimumab – HUMIRA, prvo humano MoAt odobreno od FDA u terapiji Crohnove bolesti, reumatoidnog artritisa.

 

A10 LIJEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10AB INSULINI I ANALOZI BRZOG DEJSTVA
A10AC INSULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DEJSTVA
A10AD INSULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DEJSTVA U KOMBINACIJI SA INZULINIMA BRZOG DEJSTVA
A10AE INSULINI A ANALOZI DUGOG DEJSTVA

 

Lijekovi sadržani u listi lijekova definisani su kroz:

-          Anatomsko – terapijsko – hemijsku klasifikaciju – ATC – kod lijeka;

Strana: 1 2 3

    Štampaj       Email
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 • center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center