Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Hronika - Region  >  region novembar 2017  >  Aktuelni tekst

12. novembar – Medicina bez inženjera nije moguća – Srbija

Objavio   /  

Umjesto da budu inovatori koji će održavati i unapređivati medicinske aparate, inženjeri biomedicine u Srbiji nisu uvršteni ni u klasifikaciju zanimanja. Dok nji¬ho¬ve ko¬le¬ge ši¬rom svije¬ta raz¬vi¬ja¬ju ro¬bo¬te hi¬rur¬ge i vje¬štač¬ka sr¬ca, bi¬o¬me¬di¬cin¬ski i kli¬nič¬ki in¬že¬nje¬ri u Sr¬bi¬ji ni¬su uvr¬šte¬ni ni u spi¬sak za¬ni¬ma¬nja. Sr¬bi¬ja ima du¬gu tra¬di¬ci¬ju bi¬o¬me¬di¬cin¬skog in¬že¬njer¬stva za ko¬je se i da¬nas ško-lu¬ju ka¬dro¬vi na ne¬ko¬li¬ko fa¬kul¬te¬ta. Me¬đu nji¬ma je i Ma¬šin¬ski fa¬kul¬tet u Be¬o¬gra¬du, na ko¬jem je ne-dav¬no odr¬žan pa¬nel o svim ovim pro¬ble¬mi¬ma.
    Štampaj       Email
  • Published: 170 days ago on Decembar 9, 2017
  • Objavio:
  • Last Modified: Decembar 9, 2017 @ 9:05 am
  • Filed Under: region novembar 2017