Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje broj-97  >  Aktuelni tekst

Obilježena Evropska nedjelja imunizacije

Objavio   /  

U okviru obilježavanja Evropske nedelje imunizacija 28. aprila u prostorijama EU Info Centra održana je panel diskusija o značaju imunizacija i organizovan je javni razgovor na temu značaja vakcinacija za zdravlje i blagostanje djece u Crnoj Gori. Panel diskusija je samo jedna u nizu aktivnosti kojima se obilježava Evropska nedjelja imunizacija u Crnoj Gori.

vakcinaU okviru obilježavanja Evropske nedelje imunizacija 28. aprila u prostorijama EU Info Centra održana je panel diskusija o značaju imunizacija i organizovan je javni razgovor na temu značaja vakcinacija za zdravlje i blagostanje djece u Crnoj Gori. Panel diskusija je samo jedna u nizu aktivnosti kojima se obilježava Evropska nedjelja imunizacija u Crnoj Gori.

Građani su imali priliku da o ovoj temi razgovaraju sa g-đicom Minom Brajović, šeficom kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori, g-dinom Bendžaminom Perksom, šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i Nacionalnim koordinatorom za imunizacije dr Senadom Begićem, epidemiologom Instituta za javno zdravlje.

Iako u Crnoj Gori većina roditelja uredno vakciniše svoju djecu, preko 92% djece rođene 2014. godine je uredno primilo sve tri doze petovalentne vakcine, u situaciji kada je prisutan višegodišnji pаd оbоlijеvаnjа оd bolesti koje se mogu spriječiti vakcinama i kada ih više gotovo ne registrujemo, došlo je do razvijanja pogrešnog uvjerenja da se nеkе zаrаznе bоlеsti više ne javljaju, da su dio prоšlоsti i da nе prеdstаvljајu prijеtnju po zdravlje. Iz ovih razloga neki roditelji više ne shvataju značaj zaraznih bolesti i ne vakcinišu svoju djecu.

Na ovaj  način vakcine su postale žrtva sopstvenog uspjeha.

Še­fi­ca Svjet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je za Cr­nu Go­ru Mi­na Bra­jo­vić ka­za­la je da u 12 evrop­skih dr­ža­va po­sto­ji pro­pis da dje­ca mo­ra­ju bi­ti vak­ci­ni­sa­na da bi se upi­sa­la u vr­ti­će i u škole. Na­gla­si­la je da je vak­ci­na­ci­jom pre­ki­nu­to ši­re­nje ma­lih bo­gi­nja i ru­be­o­le. – Ima­mo sve vi­še ro­di­te­lja ko­ji če­šće bri­nu o si­gur­no­sti i kva­li­te­tu vak­ci­ne, ne­go o uspje­hu i zna­ča­ju ko­je on­e ima­ju za zdra­vlje. Od 1.000 dje­ce ko­ja do­bi­ju ma­le bo­gi­nje, jed­no umi­re i to je zna­čajn pro­ce­nat. SZO pre­po­ru­ču­je da se dje­ci pri­je po­čet­ka obra­zo­va­nja ura­di skri­nig imunzacije i ako ne­ma­ju dvo­stru­ku za­šti­tu, da bu­du vak­ci­ni­sa­na – izjavila je Bra­jo­vić.

Dr Senad Begić je ka­zao da se ka­sni sa za­štit­nom MMR vak­ci­nom pro­tiv ma­lih bo­gi­nja i ru­be­o­le, zbog stra­ha ro­di­te­lja od raz­voj­nih po­re­me­ća­ja kod dje­ce, iako je do­ka­za­no da ta imu­ni­za­ci­ja ne iza­zi­va kom­pli­ka­ci­je.

- U Cr­noj Go­ri je ob­u­hvat vak­ci­na­ci­jom 92 od­sto i je­di­na smo dr­ža­va u re­gi­o­nu ko­ja je sprije­či­la po­ja­vu epi­de­mi­ja dječ­jih obo­lje­nja. Naj­ve­ći ot­por za vak­ci­na­ci­ju me­đu ro­di­te­lji­ma se ja­vlja ka­da je MMR vak­ci­na u pi­ta­nju. Oče­ku­je nas du­go­tra­jan pro­ces edu­ka­ci­je ro­di­te­lja o važno­sti imu­ni­za­ci­je za dje­cu. Mi smo na istom za­dat­ku sa nji­ma i stru­ka ne­ma di­le­mu da li je neo­p­hod­no da se dje­ca za­šti­te od ve­li­kog bro­ja obo­lje­nja vak­ci­na­ci­jom, jer je to naj­bo­lji na­čin da ima­mo ko­lek­tiv­ni imu­ni­tet. Dr Be­gić je potvrdio da su sve vak­ci­ne ko­je dje­ca pri­ma­ju u Cr­noj Go­ri li­cen­ci­ra­ne i da se iste do­ze da­ju dje­ci u Evrop­skoj uni­ji i Ka­na­di, napominjući da, pre­ma po­da­ci­ma In­sti­tu­ta, 25 od­sto dje­ce ni­je pri­mi­lo MMR vak­ci­nu ove go­di­ne.

Šef UNI­CEF-a u Cr­noj Go­ri Ben­dža­min Perks, ka­zao je da se Uje­di­nje­ne na­ci­je za­la­žu da sva dje­ca bu­du vak­ci­ni­sa­na pri­je upi­sa u vr­tić i ško­lu, naglašavajući da samo neo­d­go­vor­ni pojdin­ci mo­gu da se pro­ti­ve vak­ci­na­ci­ji i za­šti­ti zdra­vlja dje­ce.

- Čvr­sto vje­ru­je­mo da sva dje­ca tre­ba da se vak­ci­ni­šu. U svi­je­tu je vi­še od 20.000.000 dje­ce spa­se­no od ma­lih bo­gi­nja, dok je bo­lest po­li­ja sko­ro eli­mi­ni­sa­na. Neo­p­hod­no je da raz­go­va­ra­mo o zna­ča­ju vak­ci­na i ve­o­ma je va­žna ulo­ga zdrav­stve­nih rad­ni­ka ko­ji tre­ba da in­for­mi­šu ro­di­te­lje o zna­ča­ju za­šti­te dje­ce.

U skladu sa iskazanom željom roditelja da o vakcinama znaju više, panel diskusija je održana sa ciljem da se kroz razgovor sa građanima, sadašnjim i budućim roditeljima i svim zainteresovanim stranama, ukaže na značaj vakcinacija kao i na opasnosti i posljedice koje nevakcinisanje nosi.

Održavanjem ovog skupa željelo se ukazati na značaj vakcinacija kao jedne od najdjelotvornijih i najefikasnijih mjera kojom raspolaže moderna medicina, mjere zahvaljujući kojoj je bez sumnje promjenjen tok istorije na način što su vakcine spriječile da milioni ljudi obole, izgube život ili postanu trajno onesposobljeni. Upravo zahvaljujući vakcinama neke bolesti su iskorijenjene, za neke bolesti se vjeruje da će relativno brzo biti iskorjenjene kao što je dječija parliza dok je оbоlijevаnjе оd mnogih bolesti redukovano do te mjere da se više ne registruju u epidemijskim formama na područjima gdje su obuhvati vakcinama visoki.

 

    Štampaj       Email
 • Published: 161 days ago on Maj 8, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Maj 8, 2017 @ 10:39 pm
 • Filed Under: izdanje broj-97
 • center

 • center

 • center

  Podgorica, October 19-21, 2017, Hotel Hilton 

   

   

  MedicalCG magazine organizes VI Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from October 19th to 21st  this year

   

  Esteemed Sirs and Madams,

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of  the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers and private health sector without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.

   

  The expert part of the event is managed by the Scientific Committee of the Fair, chaired by Dr sci med Majda Šahman-Zaimović.

  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.

  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand  presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.

   

  The deadline for applying for the lecture is October 8th, 2017.  Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on October 10th in the MedicalCG magazine, as well as  a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.

  The lecture application is in addition to this notice.

  We expect your participation in the 6th Medical Fair

  Respectfully,

  Manager of the Fair

  Slavica Pantelić

  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Informations:
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

134 people follow medicalcg