Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 54  >  Aktuelni tekst

Sigurnost – važna dimenzija medicinske usluge

Objavio   /  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Sigurnost usluga je vitalna dimenzija kvalitetne zdravst­vene zaštite. Obuhvata sigurne objekte i opremu, usklađeno upravl­janje rizikom, upravljanje kliničkim i nekliničkim rizicima i zdrav­lje i sigurnost osoblja.

Sigurnost usluga je vitalna dimenzija kvalitetne zdravst­vene zaštite. Obuhvata sigurne objekte i opremu, usklađeno upravl­janje rizikom, upravljanje kliničkim i nekliničkim rizicima i zdrav­lje i sigurnost osoblja. Analizom zahtjeva standarda i principa sigurnost usluzi, može se dekomponovati na sledeće elemente:

• Objekti i oprema

• Koordinacija upravljanja rizikom

• Utvrđivanje i upravljanje kliničkim i nekliničkim rizicima

Zaštita zdravlja i sigurnosti osoblja.

Svaki od ovih elemenata sadrži određeni broj indikatora.

Sigurnost se može predstaviti sledećom jednačinom:

P = pl>Sel+p2> Se2+p3 . Se3 +p4. Se4 +……………….(1)

Gdje su:

pl,p2,p3,p4,p5 – ponderi značajnosti Sel, Se2, Se3, Se4, – elementi sigurnosti (osobine kvaliteta).

Pretpostavimo da je sprovedena analiza stanja u tri zdravstvene organizacije, kako bi se približno odredila sigurnost usluge i identifikovala disproporcija između postojećeg i nekog željenog stanja koje bi dovelo do poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge preko dimenzije sigurnosti.Važno je naglasiti da testirane zdravstvene organizacije nijesu počele sa implementacijom standarda kvaliteta.

Na osnovu iskustva u dosadašnjem radu, određuje se vrijednost pondera, dok se na osnovu pretpostavljene analize postojećeg stanja sigurnosti usluga ocjenjuju osobine elemenata u rasponu od 1-10. Unoseći ove vrijednosti u jednačini  dobija se brojčana vrijednost za sigurnost zdravstvene usluge.

Da bi se povećale vrijednosti elemenata, kako pojedinačno tako i zbirno, neophodno je sprovesti sledeće aktivnosti u elementima sigurnosti usluga:

Objekti i oprema

• Objekti i oprema moraju zadovoljavati zahtjeve sigurn­osti,

• Objekti, prostorije i oprema treba da su dizajnirani tako da obezbijede sigurnost, dostojanstvo i privatnost pacijenata,

• Periodično je neophodno sprovesti inspekciju objekata radi provjere ispravnosti,

• Obezbijediti sigurne uslove za ljude i analizirati kontrolu opasnosti i rizika,

• Sprovoditi urednu evidenciju o kontroli,

• Provjeravati opremu i sprovoditi servisiranje,

• Uraditi program preventivnog održavanja i zamjene dotrajale opreme,

• Definisati proceduru za izvještavanje o kvarovima na opremi,

• Definisati politike i procedure koje kontrolišu sve faze dekontaminacije,

• Definisati procedure za sigurno rukovanje i transport instrumenata,

• Definisati proceduru za sigurno rukovanje kontamin­iranim otpadom,

• Obezbijediti kontejnere na svim lokacijama,

• Definisati proceduru za provjeru tehničke ispravnosti svih aparata i instrumenata u operacionom bloku.

Koordinacija upravljanja rizikom

• Obezbijediti koordinarni pristup upravljanju rizikom,

• Prevenirati događaje koji ugrožavaju sigurnost pacije­nata, njihovih porodica, posjetilaca i osoblja,

• Informacije o upravljanju kvalitetom i rizikom (IS) moraju biti dostupne i ažurirane,

• Identifikovati moguće rizike za pacijente i osoblje,

• Preduzeti aktivnosti na smanjenju rizika,

• Definisati proceduru za reagovanje u slučajevima pojave nepovoljnih događaja

• Definisati strategiju rizika,

• Osoblje treba da je upoznato sa strategijom,

• Procjenjivati rizike na nivou organizacionih jedinica,

• Mora postojati program procjene rizika u svakoj jedinici /službi, usklađen sa strategijom rizika zdravstvene organizacije.

Utvrđivanje i upravljanje kliničkim i nekliničkim rizicima

• Moraju se utvrđivati klinički i neklinički rizici i njima se mora upravlj­ati,

• Mjere kontrole rizika (preventivne i zaštitne) se dokumentuju,

• Sve službe treba da imaju procjenu rizika, uključujući i nekliničke,

• Treba da postoji plan za upravljanje nekliničkim rizikom,

• Rizici se procjenjuju i prave se prior­iteti,

• Mora postojati sistem izvještavanja o nepovoljnim događajima,

• Moraju se sprovoditi istrage pri nepo­voljnim događajima,

• Moraju se vršiti evidencije o incidentima koji su zamalo izbjegnuti,

• Izvještaji se moraju dostavljati menadžmentu, radi preduzimanja odgovarajućih mjera.

Štiti se zdravlje i sigurnost osoblja

• Mora se sprovoditi i dokumentovati politika zdravlja isigurnosti osoblja,

• Mora se usvojiti strategija osiguranja zdravih radnih mjesta,

• Treba defmisati plan sigurnosti na osnovu usvojene politike,

• Formirati komisiju za provjeru radnih mjesta,

• Komisija za sigurnost; analiziraju se izvori stresa,

• Treba defmisati proceduru za slučaj nastanka povre­da.

 

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac

    Štampaj       Email
 • Published: 1848 days ago on Oktobar 1, 2013
 • Objavio:
 • Last Modified: Oktobar 18, 2013 @ 4:50 pm
 • Filed Under: Izdanje Br. 54
 • Tagged With:
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

133 people follow medicalcg