Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 49  >  Aktuelni tekst

Kontinuitet važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Kontinuitet zdravstvene usluge veoma je važna dimen­zija kvaliteta. O njoj treba posebno voditi računa u svijetlu odnosa domovi zdravlja-bolnice, i, saglasno tome, uspostavljanju integrisane zdravstvene zaštite.

Kontinuitet zdravstvene usluge veoma je važna dimen­zija kvaliteta. O njoj treba posebno voditi računa u svijetlu odnosa domovi zdravlja-bolnice, i, saglasno tome, uspostavljanju integrisane zdravstvene zaštite.

Dimenzija kontinuiteta usluge dobro je zastupljena u standardima, kako u ISO (identifikacija i sledljivost), tako i ISQuaL Analizom zahtjeva standarda i principa kontinuitet usluge može se dekomponovati na sljedeće elemente:

• Ulaz u sistem (prijem pacijenta),

• Planiranje i koordinacija usluga u vremenu i između osoba I timova,jedinica,

• Planiranje izlaska izsistema (otpustpacijenta) i

• Koordinacija između bolničkih usluga i usluga realizovanih u domovima zdravlja.

Svaki od ovih elemenata sadrži određeni broj indikatora.

Pretpostavimo da je sprovedena analiza stanja u tri zdravstvene organizacije, kako bi se približno odredio kontinuitet usluge i identifikovala disproporcija između postojećeg i nekog željenog stanja, koje bi dovelo do poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge preko dimenzije kontinuiteta. Važno je naglasiti da testirane zdravstvene organizacije nijesu pocele sa implementacijom standarda kvaliteta. Na osnovu iskustva u dosadašnjem radu određuje se vrijednost pondera, dok se na osnovu pretpostavljene analize postojećeg stanja kontinuiteta usluga ocjenjuju osobine elemenata u rasponu 1-10. Unoseći ove vrijednosti u jednacinu (1) dobija se brojčana vrijednost za prikladnost zdravstvene usluge.

Ulaz u sistem (prijem pacijenta)

• Procesi ulaska u sistem (proces prijema) moraju biti koordinirani,

• Sprovesti analizu kritičnih puteva za najčešća hronična oboljenja s ciljem integrisanja zaštite,

• Definisati proceduru o koordinaciji organizacione jedinice s drugim jedinicama.

Planiranje i koordinacija usluga u vremenu i između osoba / timova, jedinica

• Usluge moraju biti planirane i koordinirane u vremenu i između osoba, timova i organizacionih jedinica,

• Neophodna je procedura za koordinaciju,

• Potrebno je koristiti informacione tehnologije radi poboljšanja kontinuiteta i integracije zdravstvene zaštite,

• Procedurom definisati hitni premješaj pacijenta na viši nivo zaštite ili u drugu bolnicu.

Planiranje izlaska iz sistema (otpust pacijenta)

• Treba da postoji procedura upućivanja pacijenata radi pružanja usluga u drugoj ustanovi,

• Procedura za planirani otpust pacijenata, pri čemu:

- Otpust mora biti pravovremen,

- Otpust mora biti planiran u dogovoru s pacijentom,

- Politika otpusta mora obuhvatiti sistem komunikacije kojim se osigurava kontinuitet zaštite između primarne i sekun­darne zaštite.

Koordinacija između bolničkih usluga i usluga realizovanih u domovima zdravlja

• Neophodno je definisati usklađenost usluge između bolnica i drugih zdravstvenih službi,

• Strategija upravljanja kvalitetom i program poboljšanja kvaliteta unapređuju integrisanost zdravstvene zaštite,

• Definisati šta treba preduzeti u slučaju kontakta s pacijentom nakon složenijih bolničkih procedura,

• Obezbijediti skup podataka o ukupnom procesu;

• Ocijeniti efikasnost komunikacija i prenosa informacija između domova zdravlja, doma zdravlja i bolnice,

• Politika otpusta mora obuhvatiti sisteme komunikacije kojim se osigurava kontinuitet zaštite između domova zdravlja i bolničkih službi.

Danas je u zdravstvenoj zaštiti neophodno postići racio­nalnost i efikasnost u dijagnostici, terapiji i rehabilitaciji. To se može realizovati i kroz nove kvalitetne organizacione i tehnološke procese. Standardi i normativi zdravstvenih usluga određuju ko, kako, gdje i u kojem vremenu, kojim materijalom, aparatom i opremom, treba da obavi određenu medicinsku proceduru. Njihovo prihvatanje i sprovođenje predstavlja nov organizaciono-tehnološki proces koji u znatnoj mjeri doprinosi efikasnosti i kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite.

Napomena: Osnova za ovaj tekst je rad: Šofranac, R. -Šofranac, M. i dr. „Kontinuitet – važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge”, 5. nacionalna konferencija o kvalitetu života, Srbija, Mašinski fakultet, Kragujevac, jun 2010, monografija, str. 99

 

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac

 

 

    Štampaj       Email
 • Published: 2001 days ago on Maj 1, 2013
 • Objavio:
 • Last Modified: Jun 6, 2013 @ 2:23 pm
 • Filed Under: Izdanje Br. 49
 • Tagged With:
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center
   

133 people follow medicalcg