Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 48  >  Aktuelni tekst

Osposobljenost važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge

Objavio   /  

Piše: prof. dr sc Rajko Šofranac
Ranije smo definisali medicinsku uslugu kao aktivnost u procesu zdravstvene zaštite koja se može obavljati samostalno ili u paketu sa drugim uslugama, jednokratno ili više puta u toku pružanja zdravstvene zaštite, ali se uvijek sprovodi na isti način. To podrazumijeva da se kvalitet usluge mora definisati na nivou zdravstvene ustanove (menadžmenta) i na nivou osoblja koje realizuje uslugu. U ovom tekstu bavićemo se osposobljenošću, kao važnom dimenzijom usluge. Ovdje se podrazumijeva osoblje (kvalifikacije, vještine, iskustvo i obuka), kao i objekti i oprema pomoću kojih se realizuje usluga.

Ranije smo definisali medicinsku uslugu kao aktivnost u procesu zdravstvene zaštite koja se može obavljati samostalno ili u paketu sa drugim uslugama, jednokratno ili više puta u toku pružanja zdravstvene zaštite, ali se uvijek sprovodi na isti način. To podrazumijeva da se kvalitet usluge mora definisati na nivou zdravstvene ustanove (menadžmenta) i na nivou osoblja koje realizuje uslugu. U ovom tekstu bavićemo se osposobljenošću, kao važnom dimenzijom usluge. Ovdje se podrazumijeva osoblje (kvalifikacije, vještine, iskustvo i obuka), kao i objekti i oprema pomoću kojih se realizuje usluga.

Analizom zahtjeva standarda i principa, osposobljenost za uslugu može se dekomponovati na sljedeće elemente:

Kvalifikacije, vještine, iskustvo,

Obučeno, usavršeno i evoluirano osoblje,

Odgovarajući objekti i oprema.

Dekompozicija osposobljenosti na elemente prikazana je na Slici 1.

Osposobljenost se može predstaviti sljedećom jednačinom:

P=pl> Oel + p2> Oel +p3« Oe3……………………………. (1)

Gdje su:

pl, p2, p3, – ponderi značajnosti Oel, Oel, Oe3, – elementi osposobljenosti (osobine kvaliteta).

Pretpostavimo da je sprovedena analiza stanja u tri zdravstvene organizacije kako bi se približno odredila osposo­bljenost za usluge i identifikovala disproporcija između postojećeg i nekog željenog stanja koje bi dovelo do poboljšanja kvaliteta zdravstvene usluge preko dimenzije osposobljenosti.

Važno je naglasiti da testirane zdravstvene organizacije nijesu počele sa implementacijom standarda kvaliteta.

Na osnovu iskustva u dosadašnjem radu određuje se vrijednost pondera, dok se na osnovu pretpostavljene analize postojećeg stanja osposobljenosti za uslugu ocjenjuju osobine elemenata u rasponu od 1-10. Unoseći ove vrijednosti u jednačinu (1) dobija se brojčana vrijednost za osposobljenost zdravstvene usluge.

Iz Tabele 1 uočava se da dobijene vrijednosti nijesu na zadovoljavajućem nivou. Da bi se povećale vrijednosti elemenata, kako pojedinačno, tako i zbirno, neophodno je sprovesti sljedeće aktivnosti u elementima osposobljenosti za uslugu:

U elementu Kvalifikacije, vještine, iskustvo potrebno je obezbijediti da se:

• Prije zapošljavanja provjeravaju kvalifikacije, iskustvo ivještine kandidata,

• Traže lične preporuke ranijih poslodavaca i obrazovnih institucija;

• Izvode samo one procedure za koje je osoblje osposo­bljeno,

• Definiše procedura o izboru i zapošljavanju;

• Provjeri registracija u Komori; da li licenca pokriva tražene zahtjeve;

• Evaluacija stručnosti; pribavljanje informacija o kvali­fikacijama,

• Obezbijede informacije o prethodnom iskustvu,

• Definišu uslovi za prijem sestara;

• Uradi plan obuke i usavršavanja kadrova.

U dijelu Obučeno, usavršeno i evaluirano osoblje potrebno je:

• Uraditi opis posla,

• Prikupiti podatke o kompetenciji osoblja i planiranju

obuke,

• Sprovesti procjenu potrebe za obukom i utvrđivanje ličnog plana razvoja,

• Pratiti i ocjenjivati sestrinsku praksu,

• Identifikovati potrebe za obukom sestara,

• Sprovesti dodatnu obuku o pružanju prve pomoći,

• Definisati lične planove razvoja,

• Lični plan usavršavanja itd.

Ljekar je subjekt koji najviše doprinosi povećanju vrijed­nosti elemenata za osposobljenost. Posmatrano sa tog aspekta, ljekar uopšte, njegovo mjesto, uloga i odgovornosti za kvalitet zdravstvene zaštite opisivani su od strane brojnih teoretičara kvaliteta i istraživača. U tim radovima se ističe da se prave dimen­zije uticaja ljekara na kvalitet često ne mogu jasno uočiti, budući da se njegov učinak posmatra u sklopu učinka sistema u cjelini.

Bez obzira na sve, individualni rad ljekara od primarnog je interesa, pošto je ljekar centralni oslonac u timu zdravstvene zaštite, čime preuzima i veći dio odgovor­nosti za njen kvalitet. Donabedian smatra da je „sud o kvalitetu zapravo sud o načinu izvršavanja profesionalnih dužnosti od strane ljekara”.

Tokom obavljanja svog posla, ljekar se oslanja na:

• Svoju tehničku kompetentnost,

• Vještinu komunikacije i

• Intelektualne sposobnosti.

Tehnička kompetentnost podrazumijeva posjedovanje i sposobnost korišćenja znanja, vještina i rasuđivanja u efikasnom formulisanju dijagnoze i strategije tretmana. Ova dimenzija je najbolje istražena strana ličnog doprinosa ljekara, pošto je veliki broj autora smatra za osnov kvaliteta rada. U novije vrijeme sve više dokaza govori u prilog tome da znanje i vještine nijesu garant kvaliteta, pogotovu ne u domenu primarne zdravstvene zaštite, u kome dolazi do izražaja komunikacija i svi njeni efekti.

Komunikacija je dimenzija koja treba da obezbijedi podatke o pacijentu i njegovom problemu, odnosno omogući razmjenu znanja potrebnih da se pacijent pridobije za saradnju. Komunikacija svakako doprinosi tehničkoj komponenti, ali i drugim aspektima kvaliteta.

Intelektualne sposobnosti ljekara obuhvataju širok spek­tar različitih sposobnosti kojima on raspolaže. Ličnim radom ljekar sprovodi proces zaštite i djelimično doprinosi njenom ishodu.

Odgovarajući objekti i oprema veoma su važan element, gdje je potrebno sprovesti sljedeće aktivnosti:

• Ocjena svih prostorija i opreme radi unapređenja usluga,

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center