Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  Izdanje Br. 36  >  Aktuelni tekst

Liječenje specificnih gastrointestinalnih poremecaja kod djece

Objavio   /  

Udruženje pedijatara Crne Gore bilo je domaćin stru­čnog skupa koji je za temu imao preporuke o ishrani kao nači­nu liječenja specifičnih gastrointestinalnih poremećaja djece. Naime, bilo je riječi o „sindromu kratkog crijeva”, intoleranciji na proteine kravljeg mlijeka i očuvanju zdravlja intestinalne flore primjenom dojenja.

Udruženje pedijatara Crne Gore organizovalo stručni skup u Podgorici

Udruženje pedijatara Crne Gore bilo je domaćin stru­čnog skupa koji je za temu imao preporuke o ishrani kao nači­nu liječenja specifičnih gastrointestinalnih poremećaja djece. Naime, bilo je riječi o „sindromu kratkog crijeva”, intoleranciji na proteine kravljeg mlijeka i očuvanju zdravlja intestinalne flore primjenom dojenja. Pokrovitelj skupa održanog 21. marta u Hotelu „Podgorica” bili su Ljekarska komora Crne Gore i Austri­jska kompanija „HiPP”. Predavači su bile dr Mirjana Stojšić, sa Instituta za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine, dr Veselinka Lola Đurišić, sa Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore, i mr Elizabet Vob, predstavnica sponzorske kompanije „HiPP”, jednog od najvećih svjetskih proizvođača hrane organsko-biološkog porijekla, sa tradicijom dužom od 50 godina.

SINDROM KRATKOG CRIJEVA

Bolesti gastrointestinalnog sistema, pogotovu ako je riječ o pedijatrijskoj oblasti, veoma su značajan izazov za savremenu medicinu. Brojni i raznovrsni, za ove poremećaje danas postoje efektivni terapijski odgovori, ali još uvijek nijesu dati potrebni odgovori.

Sindrom kratkog crijeva netipičan je gastrointestinalni poremećaj sa stopom učestalosti od otprilike 1.200 na 100.000 novorođenčadi. Ovdje je uglavnom riječ o redukciji crijevne površine i dužine koja je posljedica resekcije. Ukazujući na mo­dele hirurškog pristupa, osnovne podatke o ovom sindromu, te brojne aspekte ovog problema, dr Mirjana Stojšić, šefica Kabineta za endoskopiju Instituta za zdravstvenu zaštitu djece i omladine Vojvodine, prikazala je značaj nutritivne podrške u prevazilaženju ovog sindroma.

Uzročnici ove komplikovane pojave mogu biti razno­vrsni. To mogu biti kongenitalne anomalije, kolitis, raznovrsne traume, inflamatorne bolesti itd. Simptomi su nadimanje, gubitak apetita, anemija, gubitak tjelesne težine, slabljenje mišićne mase, nemoć, alopecija, a povezuju se i sa ulceracijama i osteoporozom. Najosjetljiviji dio populacije predstavljaju novorođenčad. Prema objašnjenju dr Stojšić, ovakva predispozicija je i razumljiva ako se ima u vidu da je razvoj crijevnog trakta najintenzivniji u toku trećeg trimestra fetalnog rasta i prve godine života.

U toku posljednjeg trimestrafetalnog rasta dužina i površina crijeva povećava se čak 3 puta više u odnosu na prethodni period. Nakon 35. gestacijske sedmice ona dostižu dužinu od oko 250 cm, kod djeteta starosti jedne godine oko 380 cm, a kod odrasle osobe 6-8 m.

Poremećaji koji mogu nastati zbog otklanjanja dijela crijevnog trakta uslovljeni su kako lokalizacijom, tako i načinom tretmana koji se sprovodi nakon intervencije. Zanimljivo je da se najmanje posljedica javlja u slučaju resekcije kolona. Pravilnim uzimanjem anamneze i vršenjem fizikalnog pregleda pristupa se postupku dijagnostike. Dalje metode, pored ostalog, podra­zumijevaju primjenu radiološke i endoskopske dijagnostike.

Nakon resekcije dijela crijevnog trakta u organizmu se spontano odvija prirodom programiran proces revitalizacije. Na taj način preostali dio tog sistema preuzima ulogu resektovanog, tako da se na izvjestan način nadomješta ono što je izgubljeno. Dr Stojšić je ovu pojavu ilustrovala i podatkom da u ovakvim prilikama površina crijevnog trakta može biti spontano uvećana i do 4 puta.

Bakterijska kolonizacija, infekcije i oštećenje funkcije jetre, segmenti su o kojima pedijatri treba da vode računa u slučaju terapije sindroma kratkog crijeva. Upozoravajući na mogućnost njihove pojave, dr Stojšić je navela i da se u pojedinim slučajevima kao jedino indikovana mogućnost terapije može nametnuti transplantacija crijeva. Da bi se izbjegla mogućnost progresije bolesti u tako ozbiljnu fazu, važno je voditi računa o prevenciji – u prvom redu o pravilnoj enteralnoj ishrani. U po­četku liječenja, tj. 1-3 mjeseca nakon resekcije dijela crijevnog trakta, preporuka je dr Stojšić, primjenjuju se doze od 1 ml na kilogram tjelesne težine po času. Ovakva terapija može trajati i do dvije godine. Prelazak na enteralnu ishranu mora biti postepen, a određen je pH vrijednošću stolice i njenom količinom. Novinu u liječenju ovog sindroma, kako je objasnila dr Stojšić, predstavlja minerala i oligoelemenata. Jedino ukoliko se terapija sprovodi po tačno određenom protokolu, prognoza izlječenja je dobra.

NETOLERANCIJA NA PROTEINE KRAVLJEG MLIJEKA

Netolerancija na proteine kravljeg mlijeka predsta­vlja veoma čest problem u pedijatriji. Uprkos činjenici da relevantne preporuke o uključivanju ove vrste hrane u upotrebu kod djeteta predviđaju da ona treba da počne tek nakon 12. mjeseci, veoma je čest slučaj da se na terapiju ale­rgije jave novorođenčad starosti pola godine. Upozoravajući na podatak o tome da su svi sastojci kravljeg mlijeka, za razliku od majčinog, alergogeni, dr Veselinka Lola Đurišić, pedijatar gastroenterohepatolog Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore, navela je da se ovaj vid neželjene reakcije javlja kod 4.6% populacije djece. Kako je objasnila: koncentracija beta-latkoglobulina u jednoj kapi kravljeg mlijeka visoka je kao u 200 l majčinog mlijeka, što samo po sebi govori o visokom alergogenom potencijalu kravljeg mlijeka. Prevalenca i incidenca kreću se u rasponu 2-3%, a 2-6% broja djece ranog uzrasta sklono je ovoj pojavi.

Intolerancija na proteine kravljeg mlijeka ima za posljedice lošiji rast djeteta, brojne gastroenterološke simp­tome, dermatološke i probleme respiratornog sistema. Najveći broj simptoma ove reakcije prisutan je u gastološkoj zoni (50-80), potom u kožnom sistemu (20-40%) i na kraju, u respiratornom sistemu (do 25%). To mogu biti dijareja, ali i zatvor, prisustvo krvi u stolici, kašalj, povraćanje itd.

Posebno osjetljivu kategoriju za sticanje intolerancije na proteine kravljeg mlijeka predstavljaju novorođenčad. Prema objašnjenju dr Đurišić, ovdje se ističu novorođenčad sa porodičnom anamnezom, odojčad na programu ekskluz­ivnog dojenja, sa trajno adaptiranim mliječnim formulama, kao i ona kod kojih je tek započeta primjena mliječne formule u ishrani. Pokazatelje navedene disfunkcionalnosti kod njih je moguće uočiti u šestom mjesecu života.

Pravilnom anamnezom, primjenom specifičnih imunoglobulinskih i testova kože, a u novije vrijeme i pri­mjenom eliminacionih dijeta ne samo kod odojčeta nego i kod njegove majke, hormonskom terapijom itd., moguće je djelovati na tok intolerancije. Dr Lola Đurišić u tom smislu navodi da do 4. godine života biva izliječeno oko 19% te populacije, te da se taj procenat povećava i do više od 50% kada je riječ o šesnaestogodišnjacima.

DOJENJE KAO NAJBOLJI IZBOR

Kao posebno značajan metod za očuvanje zdravlja intestinalne flore mr Elizabet Vob, nutricionistkinja Kom­panije „HiPP”, istakla je dojenje. Posebno važan mehanizam u tom smislu predstavlja sinergija probiotika i prebiotika sadržanih u majčinom mlijeku.

Opisujući osnovne karakteristike intestinalne flore, mr Vob je na skupu u Podgorici istakla da je u očuvanju ovog sistema veoma važno voditi računa o prenatalnom rastu novorođenčeta. Dojenje predstavlja najbolji način za zaštitu od nastanka infekcija, tj. za zaštitu od djelovanja mikroba. Pored mikrobnih probiotika i prebiotika, značajnu ulogu u očuvanju zdravlja intestinalnog sistema novorođe­nčeta, objasnila je mr Vob, imaju i laktoza, saharidi i mliječne kisjeline. Zahvaljujući njihovoj transmisiji u organizam bebe, stvara se optimalna šansa za njegovo dobro zdravlje.

 

    Štampaj       Email
 • center

 • center

 • center

  Podgorica, October 19-21, 2017, Hotel Hilton 

   

   

  MedicalCG magazine organizes VI Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from October 19th to 21st  this year

   

  Esteemed Sirs and Madams,

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of  the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers and private health sector without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.

   

  The expert part of the event is managed by the Scientific Committee of the Fair, chaired by Dr sci med Majda Šahman-Zaimović.

  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.

  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand  presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.

   

  The deadline for applying for the lecture is October 8th, 2017.  Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on October 10th in the MedicalCG magazine, as well as  a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.

  The lecture application is in addition to this notice.

  We expect your participation in the 6th Medical Fair

  Respectfully,

  Manager of the Fair

  Slavica Pantelić

  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Informations:
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center