Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 118  >  Aktuelni tekst

Novi biomarkeri akutnog oštećenja bubrega u kliničkoj praksi

Objavio   /  

Dr Vasilije Bošković
Klinika za nefrologiju, KCCG

Akutno oštećenje bubrega (AOB) je relativno nov klinički pojam koji se definiše kao naglo opadanje bubrežne funkcije. AOB je dosta širi termin od termina „akutna bubrežna insuficijencija“ i obuhvata čitav spektar stanja od subkliničkih promjena bubrežne funkcije do akutne bubrežne insuficijencije koja zahtijeva liječenje dijalizama.
Incidenca akutnog oštećenja bubrega (AOB) varira od 5% kod ukupno hospitalizovanih bolesnika do 30 do 50 % kod bolesnika hospitalizovanih u jedinicama intenzivnog liječenja. U kliničkoj praksi AOB se obično dijagnostikuje mjerenjem nivoa serumskog kreatinina koji je nepouzdan indikator akutnih promjena bubrežne funkcije, naročito jer zavisi od životne dobi, pola, mišićne mase i mišićnog metabolizma, te hidracije pacijenta…

bubreziAkutno oštećenje bubrega (AOB) je relativno nov klinički pojam koji se definiše kao naglo opadanje bubrežne funkcije. AOB je dosta širi termin od termina „akutna bubrežna insuficijencija“ i obuhvata čitav spektar stanja od subkliničkih promjena bubrežne funkcije do akutne bubrežne insuficijencije koja zahtijeva liječenje dijalizama.

Incidenca akutnog  oštećenja bubrega (AOB) varira od 5% kod ukupno hospitalizovanih bolesnika do 30 do 50 % kod bolesnika hospitalizovanih u jedinicama intenzivnog liječenja. U kliničkoj praksi AOB se obično dijagnostikuje mjerenjem nivoa serumskog kreatinina koji je nepouzdan indikator akutnih promjena bubrežne funkcije, naročito jer zavisi od životne dobi, pola, mišićne mase i mišićnog metabolizma, te hidracije pacijenta. Gubitak bubrežne funkcije i do 50 % ne mora uticati na koncentraciju serumskog kreatinina. Tokom akutnih promjena u glomerularnoj filtraciji, nivo serumskog kreatinina nije pouzdan marker funkcije bubrega. Porast vrijednosti kreatinina verifikuju  se tek nakon nekoliko dana. Diureza  se  smatra  relativno  pouzdanim    markerom   bubrežne   funkcije,   prije   svega   markerom    oštećenja  tubula.  Međutim,  zbog  složenosti  veze  sa  JGF (jačinom glomerularne filtracije) i  funkcijom  tubula  interpretacija  diureze  bez  istovremene  biohemijske  analize  urina  može  nas  često  dovesti  do  pogrešnih zaključaka. Npr,  validnost  satne  diureze  kao  pokazatelja  AOB  pri  korišćenju diuretika je diskutabilna. Teška oligurija i  anurija  najčešće  ukazuju  na  postojeće  oštećenje  tubula ali mogu biti i posledica opstrukcije urinarnog trakta npr. zapušenim urinarnim kateterom ili tromboze vaskularne peteljke bubrega. Imajući   u   vidu   ograničenja   u   interpretaciji   vrijednosti   serumskog   kreatinina   i   satne   diureze   kod  teško  oboljelih,  jasna  je  potreba  za  novim,  senzitivnijim  i  specifičnijim  markerima  bubrežne  funkcije.   Tokom   prethodne   dvije   decenije   došlo   je  do  identifikacije  velikog  broja  serumskih  i  urinarnih biomarkera koji bi mogli da omoguće raniju dijagnozu  i  predvide  tok  AOB,  a  među  najčešće  istraživanim   su   Neutrophil   Gelatinase-Associated  Lipocalin  (NGAL),  Kidney  Injury  Molecule-1  (KIM-1), cistatin C, L-type fatty acid-binding protein (L-FABP) kao i interleukin 18.

Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) – Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) je protein mase 21 kDa koji sintetišu ćelije imunog sistema, hepatociti i bubrežni tubulociti. In vitro studije na kulturama humanih proksimalnih tubulocita su pokazale značajno povećanu ushodnu regulaciju NGAL kao posledicu ishemijskog oštećenja ćelija. NGAL se može odrediti enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) metodom iz uzoraka urina i plazme. Veći broj studija sa teško oboljelim pacijentima potvrdio je da povišeni nivoi NGAL mogu da predvide nastajanje AOB. Kod kardiohirurških pacijenata vrijednosti NGAL nakon kardiopulmonalnog bajpasa mogu da predvide mortalitet i nastajanje AOB u ranom postoperativnom periodu kako kod odraslih tako i kod djece. Šta više, porast vrijednosti NGAL prethodio je porastu  vrijednosti serumskog kreatinina za 1-3 dana. Skorašnja studija je pokazala da NGAL može da predvidi nastajanje kardiorenalnog sindroma kod pacijenata sa akutnom srčanom insuficijencijom. NGAL se pokazao i kao prediktor teškog postoperativnog AOB nastalog nakon transplantacije jetre.

Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1) – Kidney  Injury  Molecule-1  (KIM-1)  je  transmembranski protein  proksimalnih tubulocita mase 104 kDa. Jedinstven je po tome što se ne može naći u normalnim bubrezima dok se značajan porast ekspresije i izlučivanja KIM-1 vidi tek nakon ishemije  bubrega  ili dejstva toksina ali i u brojnim drugim  patološkim  stanjima. Dobar je prediktor nastanka AOB.

Cystatin C- Cystatin  C  je  inhibitor  proteaza,  mase  13  kDa  koji sintetišu sve ćelije sa jedrom. Izlučuje se putem bubrega  glomerularnom  filtracijom  da  bi  se  skoro  potpuno reapsorbovao u proksimalnim tubulima. Zato  koncentracija  cistatina  C  u  serumu  korelira  sa JGF i kao biomarker je superiorna u odnosu na serumski kreatinin jer njegova produkcija ne zavisi od  mišične  mase,  godina  i  pola.  Serumski  cistatin  C se ipak ne može smatrati pravim markerom AOB jer njegove vrijednosti nisu direktni marker oštećenja bubrega  već  promjene  u  JGF. S  druge  strane,  bilo  koji proces koji ošteti proksimalne tubule može da poremeti reapsorpciju cistatina C i tako poveća njegovu koncentraciju u urinu čineći urologija/”>urinarni cistatin C  na  taj  način  pravim  markerom  AOB. Određuje  se ELISA metodom iz seruma i urina. U uslovima AOB,  vrijednosti  cistatina  C  u  serumu  su  povišene  i  1-2  dana  prije  nego  što  se  uoči  porast  serumskog  kreatinina.

L-type fatty acid-binding protein – L-type fatty acid-binding protein (L-FABP) se eksprimira u ćelijama proksimalnih tubula bubrega. Pod dejstvom hipoksije uzrokovane smanjenjem peritubularnog protoka krvi dolazi do povećanog izlučivanja L-FABP urinom.Određuje se iz uzoraka urina ili krvi ELISA metodom. Značaj ovog markera kao prediktora AOB je demonstriran kod više različitih grupa teško oboljelih bolesnika.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 15 days ago on Februar 6, 2019
 • Objavio:
 • Last Modified: Februar 6, 2019 @ 11:39 pm
 • Filed Under: izdanje br. 118
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center