Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 111  >  Aktuelni tekst

Zaštitnik prava pacijenata

Objavio   /  

Grana Bubanja, dipl. pravnik
Zaštitnik prava pacijenata
Klinički centar Crne Gore

Institut Zaštitnika prava pacijenata je uveden u javne zdravstvene ustanove nakon usvajanja Zakona o prava pacijenata, januara mjeseca 2011. godine. Sve javne zdravstvene ustanove su obavezne da organizuju rad Zaštitnika prava pacijenata.
Zaštitnik prava pacijenata može biti osoba sa završenim studijama društvenih nauka ili studijama zdravstvenog usmjerenja. Prije svega to je tolerantna osoba, sposobna da razumije tuđu patnju i bol, te kroz zakonsku mogućnost dolazi do određenih rješenja. Osim primarne uloge, kada je Zaštitnik prava pacijenata dužan reagovati po podnesenom prigovoru, njegova sekundarna uloga savjetodavca nije manje značajna. U pom pogledu Zaštitniku prava pacijenata svakodnevno bude dostavljeno više zahtjeva koji se odnose u tom pravcu…

pravoInstitut Zaštitnika prava pacijenata je uveden u javne zdravstvene ustanove nakon usvajanja Zakona o prava pacijenata, januara mjeseca 2011. godine. Sve javne zdravstvene ustanove su obavezne da organizuju rad Zaštitnika prava pacijenata.

Zaštitnik prava pacijenata može biti osoba sa završenim studijama društvenih nauka ili studijama zdravstvenog usmjerenja. Prije svega to je tolerantna osoba, sposobna da razumije tuđu patnju i bol, te kroz zakonsku mogućnost dolazi do određenih  rješenja. Osim primarne uloge, kada je Zaštitnik prava pacijenata dužan reagovati po podnesenom prigovoru, njegova  sekundarna uloga savjetodavca nije manje značajna. U pom pogledu Zaštitniku prava pacijenata svakodnevno bude dostavljeno više zahtjeva koji se odnose u tom pravcu.

Kliničkom centru Crne Gore se u 2017. godini godine obratilo 1009 pacijenata ili članova njihove porodice.

Najveći broj prigovora upućenih Zaštitniku prava pacijenata odnosi se na najopterećenije klinike (Klinika za bolesti srca, Klinika za očne bolesti, Interna klinika), na dužinu čekanja, najčešće na kontrolni pregled. Manji dio prigovora se odnosio na postupak zdravstvenih radnika i kvalitet pružene zdravstvene usluge.

Navedeni problemi svakako se javljaju zbog opterećenosti naše ustanove koja pruža zdravstvene usluge građanima na sekundarnom i tercijarnom nivou, objektivne teškoće kao što su nedostatak kadra, nedovoljan prostor, privremeni zastoj u radu opreme, nabavci potrošnog medicinskog materijala, i sl.

Zaštitnik prava pacijenata je po svakom prigovoru, bilo usmenom ili u pisanoj formi, preduzeo sve neophodne aktivnosti za rješavanje istog u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata. U toku procesuiranja samog prigovora, gdje je god utvrđeno da je učinjena neka od povrede prava pacijenta, nastojalo se da se pribjegne adekvatnom rješenju, shodno važećim zakonskim propisima.

Svakom prigovoru se pristupa po predviđenoj proceduri a podnosilac se obavještava o preduzetim radnjama za njegovo rješavanje. Shodno pomenutom, Zakon o pravima pacijenata propisuje rok od 3 dana za odgovor po prigovoru, te se propisano i nastoji poštovati, osim u izuzetnim slučajevima o čemu obavještavamo podnosioca.

Zaštitnik prava pacijenta, kao i direktor javne zdravstvene ustanove, su Ministarstvu zdravlja dužni dostaviti kvartalni izvještaj o broju podnesenih prigovora, kao i preduzetnim aktivnostima za rješavanje, a isti su dostupni na sajtu ovog državnog organa.

Klinički centar, kao najveća zdravstvena ustanova, nastoji da adaptacijom prostora koji je izveden u ovoj i prošjoj godini, nabavkom nove medicinske opreme, te različitih vidova edukacije svojih zaposlenih, pruži kavlitet zdravstvene usluge koji će zadovoljiti i najstrožije standarde koje zaslužuju naši pacijenti.

Svi pacijenti, članovi njihovih porodica ili građani uopšte, mogu se obratiti Zaštitniku prava pacijenata KCCG u pisanoj formi, dostavljanjem dopisa u arhivi naše ustanove ili putem e-maila: zpp@kccg.me. Usmenim putem mogu se obratiti lično ili pozovom na telefon 020 412 243 svakog radnog dana.

Grana Bubanja, dipl. pravnik

Zaštitnik prava pacijenata

Klinički centar Crne Gore

    Štampaj       Email
 • Published: 229 days ago on Jul 9, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Jul 9, 2018 @ 1:02 pm
 • Filed Under: izdanje br. 111
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center