Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 107  >  Aktuelni tekst

X-vezana kongenitalna adrenalna hipoplazija

Objavio   /  

Prof. dr sc. Božidar M. Bojović

Ova bolest se javlja u muške djece. Nasleđuje se recesivno vezano za X hromozom. Mutacije u genu NROB1, lociranom na X hromozomu (Xp21.3-p21.2), prouzrokuju kongenitalnu adrenalnu hipoplaziju, vezanu za X hromozom. Kada postoji delecija ili mutacija gena NROB1 koji učestvuje u kontroli nekoliko gena, aktivnost tih gena se ne može kontrolisati. Posledica toga su problem u razvoju adrenalnih žlijezda, hipotalamusa i hipofize, i reproduktivnih tkiva, ovarijuma i testisa. Kao posledica neadekvatne sekrecije ovih hormona, razvijaju se znaci i simptomi adrenalne insuficijencije i hipogonadotropnog hipogonadizma…

xOva bolest se javlja  u muške djece. Nasleđuje se recesivno vezano za X hromozom. Mutacije u genu NROB1, lociranom na X hromozomu (Xp21.3-p21.2), prouzrokuju  kongenitalnu adrenalnu hipoplaziju, vezanu za X hromozom. Kada  postoji delecija ili mutacija gena NROB1 koji učestvuje u kontroli nekoliko gena, aktivnost tih gena se ne može kontrolisati. Posledica toga su problem u razvoju adrenalnih žlijezda, hipotalamusa i hipofize, i reproduktivnih tkiva, ovarijuma i testisa. Kao posledica neadekvatne sekrecije ovih hormona, razvijaju se znaci i simptomi adrenalne insuficijencije i hipogonadotropnog hipogonadizma.

Klinička slika

Glavna karakteristika ovog oboljenja je teška adrenalna insuficijencija, usljed razvojnog poremećaja  i oštećene  hormonalne aktivnosti ovih žlijezda.  Adrenalna insuficijencija se  tipično ispoljava u ranom periodu odojčeta ili djetinjstva u vidu:  povraćanja, problema prilikom dojenja, dehidracije, teških hipoglikemija, hiponatremija i šoka. Ipak, opisani su i slučajevi sa ispoljavanjem u kasnijem, adultnom uzrastu. U oboljelih dječaka takođe, može da nedostaje testosteron, što ima za posljedicu: zaostatak u razvoju reproduktivnog tkiva, retenciju testisa, kasni pubertet i infertilitet u  odraslom uzrastu. Ženska djeca  izuzetno rijetko obolijevaju od ovog oblika adrenalne insuficijencije. Opisano je nekoliko slučajeva sa adrenalnom insuficijencijom i nedostatkom ženskih polnih hormona, što se ispoljavalo zaostatakom razvoja reproduktivnih tkiva, zakasnelog puberteta i odsustvom menstruacije. Bolest može da bude udružena sa  Duchenne-ovom mišićnom distrofijom i juvenilnim oblikom  hipertrigliceridemije.

Terapija

Epizode akutne adrenalne insuficijencije obično zahtijevaju liječenje na odjeljenju intezivne njege sa kontinuiranim monitoringom krvnog pritiska, hidracije, kliničkog statusa i koncentracije glikoze i elektrolita u serumu. Tretman podrazumijeva iv. davanje soli, glikoze i hidrokortizona. Dalje praćenje podrazumijeva redovno uzimanje glikokortikoida i mineralokortikoida i  oralno davanje natrijum hlorida u mlađe djece. Davanje steroida mora se povećati u slučajevima akutnih bolesti, odnosno stresa. Oboljelim osobama sa hipogonadotropnim hipogonadizmom (muški) daje se testosteron za indukciju puberteta. Produženo praćenje i davanje adrenalnih steroida i testosterona, treba da je pod nadzorom dječjeg endokrinologa.

IZOLOVANI NEDOSTATAK GLIKOKORTIKOIDA

Porodični izolovani deficit glikokortikoida je nasljedno oboljenje koje karakteriše odsustvo sekrecije glikokortikoida, uz očuvano lučenje aldosterona i ekstremno povišene vrijednosti adrenokortikotropnog hormona u krvi.

Etiologija

Bolest se nasljedjuje autosomno recesivno, a u osnovi  poremećaja je  nemogućnost pripajanja kortikotropina  za ćelijske membrane ciljnog tkiva, ili nemogućnosti pokretanja aktivnosti adenilne ciklaze od strane kortikotropina. Nedavno je dokazano etiološko učešće gena za ACTH receptor  u izolovanom deficitu glikokortikoida.

Klinička slika

Oboljela djeca obično imaju jako izraženu pigmentaciju, teške rekurentne hipoglikemije, hroničnu asteniju i slabo napredovanje tokom prve dvije godine života. Tipično je da imaju deficit u sekreciji kortizola i adrenalnih androgena uz ekstremno visok ACTH, očuvanu reninsku aktivnost i aldosteron. Patohistološki postoji ošetećenje zone  fascikulata i zone retikularis koje mogu biti skoro potpuno uništene. Zona glomerulosa je poštedjena.

Najčešće, prvi prepoznatljivi znak je hipoglikemija i konvulzije, koje se javljaju u prve dvije godine života. Nema sindroma gubitka soli. Kod neke djece se nalaze i različite  anomalije (smanjeno lučenje suza, ahalazija).

Laboratorijski nalazi

Nivo ACTH je visok, a kortizola izrazio nizak. Natrijum, kalijum, aldosteron i renin su normalni.

Terapija

Terapija je standardna, daju se glikokortikoidi.

IZOLOVANI NEDOSTATAK ALDOSTERONA

U ovom tipu bolesti postoji urodjeni poremećaj u biosintezi aldosterona. Narušena je konverzija 18 hidroksikortikosterona u aldosteron. Opisana je porodična pojava.                                              Etiologija

Izolovani deficit u biosintezi aldosterona uzrokovan je mutacijom gena CYP11B2. Djeca sa ovim poremećajem, uz poremećenu sintezu aldosterona, ispoljavaju pojačanu reninsku aktivnost, luče povećanu količinu  steroidnih prekurzora DOC, kortikosterona i 18OHDOC. Imaju izražen gubitak soli i slab rast. Definisana su dva oblika poremećaja. U prvom CMO I ili tipu 1 deficita sa sekrecijom aldosterona, koja se ne može detektovati, sa niskom ili normalnom sekrecijom 18OHB, uvijek se nalazi da imaju mutaciju koja potpuno inaktiviše enzim CYP11B2. Drugi oblik, CMO II, ili tip 2 deficita može imati nizak i normalan aldosteron. Moguća je prenatalna dijagnoza i identifikacija nasledja.

Klinička slika

Bolest može da se pojavi u neonatalnom periodu, sa znacima gubitka soli, dehidracije, povraćanja, slabijeg napredovanja. Od nalaza važni su: hiponatremija, hiperkalemija, niska koncentracija  aldosterona, a veoma visok nivo  njegovog prekurzora 18- hidroksikortikosterona. Postoje i blage forme ove bolesti sa kasnijim početkom kao i asimptomatski tip njenog ispoljavanja.

Terapija

Deficit aldosterona treba liječiti mineralokortikoidima. Deficit aldosterona se dobro nadoknadjuje davanjem fluorokortizola, međutim, ako  bolesno dijete ima hipertenziju i edeme, često sa izrazito smanjenom diurezom, treba davati diuretike kako bi se kontrolisala hiperkalemija.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 352 days ago on Mart 9, 2018
 • Objavio:
 • Last Modified: Mart 9, 2018 @ 12:14 am
 • Filed Under: izdanje br. 107
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center