Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 104  >  Aktuelni tekst

Prvi rezultati i iskustva iz SMART pilot projekta

Objavio   /  

Gordana Obradović, mr ph spec. farmaceutske zdravstvene zaštite

Realizacija projekta je počela održavanjem Astma radionice, 17. oktobra 2016.godine i projekat je trajao narednih šest mjeseci. Rezultati projekta su predstavljeni na završnoj konfereciji 13-og juna ove godine. Šestdesetak farmaceuta iz Podgorice, Bara, Ulcinja, Cetinja, Herceg Novog, Bijelog Polja, Kotora, Pljevalja, Berana, Rožaja i Tivta započeli su prvi ciklus kontinuiranog profesionalnog razvoja, samoprocjenom indikatora kvaliteta i kompentencija, kao i planiranjem ličnog napretka kroz kontinuirano učenje. Tokom šest mjeseci intenzivno su pružali zdravstvenu zaštitu pacijentima s hroničnim respiratornim bolestima prikupljajući kompletne rezultate na osnovu određenih pitanja…

Uključivanje farmaceuta u sprovođenje racionalne farmakoterapije pokazalo se korisnim sa etičkog i finansijskog aspekta. Farmaceutska komora Crne Gore je pokrenula i realizovala projekat pod nazivom “SMART projekat – Napredni farmaceut”, sa glavnim ciljem da se pacijentima oboljelim od astme u Crnoj Gori pruži kvalitetna zdravstvena zaštita

Realizacija projekta je počela održavanjem  Astma radionice, 17. oktobra 2016.godine i projekat je trajao narednih šest mjeseci. Rezultati projekta su predstavljeni na završnoj konfereciji 13-og juna ove godine. Šestdesetak farmaceuta iz Podgorice, Bara, Ulcinja, Cetinja, Herceg Novog, Bijelog Polja, Kotora, Pljevalja, Berana, Rožaja i Tivta započeli su prvi ciklus kontinuiranog profesionalnog razvoja, samoprocjenom indikatora kvaliteta i kompentencija, kao i planiranjem ličnog napretka kroz kontinuirano učenje. Tokom šest mjeseci intenzivno su pružali zdravstvenu zaštitu pacijentima s hroničnim respiratornim bolestima prikupljajući kompletne rezultate na osnovu određenih pitanja. Od ukupnog broja farmaceuta koji su započeli projekat na Astma radionici, njih osamnaest je do kraja uspješno realizovalo postavljene ciljeve i na završnoj konferenciji su im uručeni sertifikati.

Ukupan broj učesnika – pacijenata sa jednom posjetom svom farmaceutu je 137, dok ukupan broj učesnika – pacijenata sa dvije ili više posjeta je 154.

Liječenje astme se najprije bazira na primjeni inhalacijske terapije. Tokom projekta ukazano je da je edukacija pacijenata od strane farmaceuta ključni faktor u poboljšanju inhalacijske tehnike. Pacijentima sa astmom pružane su odgovarajuće informacije, s ciljem da oboljeli uspješno kontrolišu svoju bolest i da dostignu zadovoljavajući nivo kvaliteta života. Poznato nam je da se astma ne može izliječiti, ali pravilnom i redovnom primjenom odgovarajuće terapije, može se držati pod kontrolom, odnosno simptomi se mogu svesti na minimum. Takođe je poznato da se pravilnom tehnikom inhalacije može iskoristiti odgovarajuća dozu lijeka. Stoga, tokom projekta farmaceuti učesnici su vršili provjeru i posebnu pažnju posvetili savjetovanju pacijenata o tehničkim pitanjima i to o: inhalacijskoj tehnici, etapama pravilnog korišćenja inhalatora, redosljedu upotrebe inhalacijskih pumpica i diskusa, upotrebi peak-flow metra, inhalaciji fiziološkog rastvora sa lijekovima. Ukupan broj pacijenata koji su imali neispravnu ili djelimično neispravnu inhalacijsku tehniku je 116.

Za praćenje i kontrolu astme kod pacijenata, farmaceuti koji su učestvovali u realizaciji projekta su koristili peak flow metar pomoću kojeg su mjerili i pratili promjenu parametra vršni ekspirijumski prostor – PEF (Peak Exspiratory Flow). Mjereći funkciju njihovih pluća pomoću peak flow metra, rezultate o izmjerenim vrijednostima parametra su upisivali u dnevnike samokontrole. Ukupan broj pacijenata koji su imali poboljšanje PEF parametra kod druge ili treće posjete je 81.

Za praćenje i kontrolu astme kod pacijenata, pored mjerenja peak flow metrom, farmaceuti su koristiti Test o kontroli astme (Asthma Control Test). Test o kontroli astme je jednostavan test koji se sastoji od pet pitanja, a pogodan za sve oboljele od astme (starije od 12 godina). Rezultati testa su pomogli da se utvrdi pod kolikim stepenom kontrole je astma kod pacijenata. Ukupni broj pacijenata koji su imali bolji rezultat Astma kontrolnog testa kod druge ili treće posjete je 83.

U terapiji astme se koriste dvije grupe lijekova: preventivni, inhalacijski kortikosteroidi (za dugotrajnu primjenu radi izbjegavanja pojave simptoma) i lijekovi za brzo otklanjanje simptoma. Pravilnom i redovnom upotrebom preventivnih lijekova u terapiji astme, postiže se dobra kontrola bolesti kod pacijenata i samim tim smanjuje se upotreba lijekova za brzo otklanjanje simptoma bolesti. S tim u vezi, farmaceuti tokom projekta su pratili upotrebu salbutamola kod svojih pacijenata. Ukupni broj pacijenata koji su smanjili upotrebu salbutamola kod druge ili treće posjete je 85.

Farmaceuti su tokom projekta, pored edukacije pacijenata, kontrolnih mjerenja, sprovodili intervencije uočavanjem i prijavom neželjenih efekata koje su identifikovali kod svojih pacijenata. Kod pet pacijenata su nađeni i prijavljeni neželjeni efekti. Neželjeni efekti su se odnosili na promjenu čula ukusa ili pojavu kadidijaze kod pacijenata.

S tim u vezi istakuta je važnost redovnog ispiranja usta kod pacijenata nakon inhalacije kortikosteroidima. Prateći njihovu inhalacijsku tehniku i korake prilikom i nakon inahalacije,  uočeno je da samo 44 % pacijenata redovno ispira usta nakon inhalacije kortikosteroidima, sto i objašnjava pojavu identifikovanih neželjenih efekata.

Farmaceuti su tokom projekta svoju aktivnost i pažnju usmjerili na tri nivoa:

 • Propisivača (predlažući ljekarima promjene u farmakoterapiji),
 • Pacijenta (savjetovanje pacijenta o lijeku i njegovoj pravilnoj primjeni),
 • Lijeka (promjena terapije, doze, oblika i dr.).

Koristeći znanja o astmi i lijekovima, uz saradnju sa ljekarima, farmaceuti su tokom projekta pružali informacije o pravilnoj upotrebi inhalacionih aparata, značaju terapije, kao i zdravim stilovima života. Projekat je pokazao da je farmaceut čuvar sigurnosti pacijenata sa astmom i da posjeduje potencijal koji tek treba da bude pokazan i razvijen. Projekat je otvaraio nove mogućnosti saradnje ljekara i farmaceuta, a sve u cilju bolje brige o pacijentima.

farmaceuti

 

 

 

 

 

 

Slika. Prvi polaznici SMART pilot projekta „Napredni farmaceut“

Gordana Obradović, mr ph spec. farmaceutske zdravstvene zaštite

    Štampaj       Email
 • Published: 439 days ago on Decembar 11, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Decembar 11, 2017 @ 3:59 pm
 • Filed Under: izdanje br. 104
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center