Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 104  >  Aktuelni tekst

Održan drugi kongres stomatologa

Objavio   /  

Stomatološka komora Crne Gore kao samostalna profesionalna organizacija doktora stomatologa sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje struke i zaštite interesa i prava svih njenih članova. Ministarstvo zdravlja će vam u okviru svojih nadležnosti pomoći u realizaciji projekata koji imaju za cilj razvoj i izdizanje stomatologije, kao važnog segmenta zdravstva, na nivo koji joj pripada na osnovu stepena stručnosti i obrazovanja, kao i delikatnosti posla kojim se bavite. Želja nam je da na kongresu budu pretstavljeni rezultati rada stomatologa, podijeljeno iskustvo, predstavljena nova saznanja i aktuelna naučna dostignuća savremenoj svjetskoj stomatologiji, i da ovaj stručni skup postane tradicionalno mjesto okupljanja i saradnja svih stomatologa iz Crne Gore – kazao je Vujović…

stomatolozi 1Drugi kongres stomatologa sa međunarodnim učešćem održan je u hotelu Mediteran u Bečićima od 2. do 4. novembra, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, a u organizaciji Studijskog programa stomatologije Medicinskog fakulteta u Podgorici, Stomatološke komore Crne Gore i Društva ljekara Crne Gore. Skup je podržao i Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje.

Pozdravljajući prisutne dr Borislav Ćalović, predsjednik stomatološke komore Crne Gore izrazio je veliku zahvalnost sponzorima i podsjetio da je Stomatološka komora Crne Gore počela sa radom u maju ove godine, a u junu je na Skupštini izglasana komisija za kontinuiranu edukaciju čiji je predsjednik oralni hirurg dr Goran Vlahović.

- U julu smo organizovali četiri predavanja sa dva predavača. Teme su bile iz svih oblasti stomatologije. Uspostavili smo saradnju sa stomatološkim komorama iz zemalja okruženja. Na kongresu stomatologa Srbije, čiji sam bio gost, razgovorali smo i sa predstavnikom komore Republike Srpske o potpisivanju sporazuma o međunarodnoj saradnji – istakao je dr Ćalović.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Crne Gore Milovan Vujović, u ime pokrovitelja, je zvanično otvorio kongres.

- Stomatološka komora Crne Gore kao samostalna profesionalna organizacija doktora stomatologa sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje struke i zaštite interesa i prava svih njenih članova. Ministarstvo zdravlja će vam u okviru svojih nadležnosti pomoći u realizaciji projekata koji imaju za cilj razvoj i izdizanje stomatologije, kao važnog segmenta zdravstva, na nivo koji joj pripada na osnovu stepena stručnosti i obrazovanja, kao i delikatnosti posla kojim se bavite.

Želja nam je da na kongresu budu pretstavljeni rezultati rada stomatologa, podijeljeno iskustvo, predstavljena nova saznanja i aktuelna naučna dostignuća  savremenoj svjetskoj stomatologiji, i da ovaj stručni skup postane tradicionalno mjesto okupljanja i saradnja svih stomatologa iz Crne Gore – kazao je Vujović.

Ru­ko­vo­di­lac Stu­dij­skog pro­gra­ma sto­ma­to­lo­gi­je prof. dr Ja­smin­ka An­đe­lić, obraćajući se prisutnima u ime naučnog odbora, istakla je želju da Crna Gora u danima kongresa bude mjesto prezentacije dostignuća i sticanja znanja iz stomatologije na najvišem nivou.

stomatolozi 2- Veliki broj predavača iz svih oblasti stomatologije iz zemalja regiona i Evrope razmijeniće sa nama svoja iskustva i dati novi kvalitet razvoju stomatologije kod nas. Svakako da nam ostaje zadatak da ovakvih i sličnih skupova bude što više u kontinuitetu, kako bi podizali nivo naše edukacije i uz stalno usavršavanje bili prisutni i imali svoje mjesto u savremenoj stomatologiji – kazala je prof. Anđelić, ističući da je studijski program pri Medicinskom fakultetu u Podgorici prvu generaciju upisao 2006/2007 godine, kao i da je ove godine upisana dvanaesta generacija studenata stomatologije. Do sada smo upisali 250 studenata od kojih je 78 diplomiralo. Svojim postojanjem i kvalitetom smo opravdali našu struku i naše postojanje .

Dr Slobodan Tomić, predsjednik Društva ljekara Crne Gore, podsjetio je da je prvi kongres stomatologa u Crnoj Gori zapravo održan 1976. godine kada smo bili Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, drugi kongres u Crnoj Gori održan je 1996. godine u Budvi kada smo imali državu Narodnu Republiku Jugoslaviju i sljedeći kongres u Crnoj Gori održan je u Herceg Novom 2004. godine, a tada je država bila Srbija i Crna Gora. Prije pet godina je organizovan prvi kongres stomatologa u samostalnoj nezavisnoj Crnoj Gori.

- Stomatologija kao grana medicine bilježi ogroman napredak kako u zdravstveno tehničkom, tako i u estetskom smislu. Organizovanjem ovakvih skupova dijelimo iskustvo sa svijetom i obogaćujemo svoja znanja u oblasti novih trendova i dostignuća na polju stomatologije – kazao je pred­sjed­nik Op­šti­ne Bu­dva, Dra­gan Kra­po­vić.

Dr Viktor Konstatinović, predsjednik stomatološke komore Srbije, uputio je poziv svim prisutnim na bližu saradnju.

- Stomatologija je nešto što nas spaja, moramo da sarađujemo, zajednički da djelujemo, jer je to jedini način da se održimo u svijetu koji se dešava oko nas. Stomatološka komora Srbije je prije četiri godine stala na noge. Mi smo na pola puta da se približimo visoko razvijenim zemljama u Evropi – naglasio je dr Konstatinović.

Pred­sjed­nik Sto­ma­to­lo­ške ko­mo­re Re­pu­bli­ke Srp­ske, dr Mla­den Mi­še­ljić je istakao da je prioritet svih skupova edukacija, ali i da je povezivanje sa kolegama i druženje gdje se razmjenjuje puno informacija jednako važno.

Na ovogodišnjem Kongresu je prezentovano dvadest poster i usmenih stručnih radova i održano ne­ko­li­ko po­ka­znih ra­di­o­ni­ca na ko­ji­ma su, po­red sto­ma­to­lo­ga, uče­stvo­va­li i teh­ni­ča­ri. Osam kompanija je na štandovima predstavilo stomatološku opremu, materijal i proizvode. U danima kon­gre­sa se još ras­pra­vlja­lo o bu­duć­no­sti sto­ma­to­lo­gi­je u Cr­noj Go­ri, dječ­joj i preventivnoj sto­ma­to­lo­gi­ji i den­tal­nom tu­ri­zmu.

Strana: 1 2

    Štampaj       Email
 • Published: 438 days ago on Decembar 11, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Decembar 11, 2017 @ 2:01 pm
 • Filed Under: izdanje br. 104
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center