Loading...
Trenutno ste u:  Medical  >  izdanje br. 102  >  Aktuelni tekst

Portal eZdravlje

Objavio   /  

Implementirana su rješenja koja omogućavaju elektronsku razmjenu podataka između različitih institucija (elektronski recept, elektronski uput, elektronski zdravstveni karton u PZZ…) što predstavlja kvalitetnu infrastrukturu za primjenu eHealth rješenja po evropskim preporukama, kada se za to stvore uslovi (primjena digitalnih potpisa, sertifikaciono tijelo i druga infrastruktura) na nivou države. Zatim je važno napomenuti nadogradnju informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite u smislu dobijanja laboratorijskih nalaza u elektronskoj formi (dostupni i ljekarima i pacijentima), kao i implementaciju informacionog sistema u specijalnim bolnicama koji će za efekat imati elektronsku razmjenu podataka i medicinske dokumentacije sa ostalim podsistemima u zdravstvu. U pripremi je i projekat uvođenja elektronske kartice zdravstvenog osiguranja.

ezdravljeU skladu sa Akcionim planom Fonda za zdravstveno osiguranje za 2017 – 2018. godinu, u toku je implementacija više projekata u cilju osavremenjavanja i optimiziranja organizacije zdravstvenog sistema, uz korišćenje informaciono komunikacionih tehnologija (IKT). Strateška važnost primjene IKT u poslovanju se, prije svega, ogleda kroz međusobnu povezanost sa organizacionim karakteristikama i strukturom sistema. Reformu zdravstvenog sistema, koja se oslanja se na podršku savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, inicira i dominantno vodi Fond za zdravstveno osiguranje sa sopstvenim kadrovima, u saradnji sa lokalnim strateškim partnerom.

Opredjeljenje Fonda je razvoj integralnog informacionog sistema (IZIS). To je bitan segment ukupnog razvoja zdravstvenog sistema, sa svim svojim prednostima prije svega zbog koncepta integralnosti i izvrsne povezanosti među svim podsistemima, od čije realizacije zavisi uspješnost i kvalitet reformi u sistemu. Uvođenje integralnog informacionog sistema je motivisano shvatanjem da informacioni sistem može biti snažan kohezioni faktor unutar sistema, kao i veoma moćno sredstvo na osnovu kojeg će se donositi upravljačke odluke na svim nivoima upravljanja.

Kompleksnost organizacione strukture sistema zdravstva i raznovrsnost poslovnih funkcija i procesa koji se u njemu odvijaju uslovili su veoma kompleksnu strukturu softverskih aplikacija. S obzirom da je na startu razvoja omogućen modularan pristup izgradnji sa faznom realizacijom, to se postiglo da se pojedini moduli samo nadograđuju na već razvijene strukture.

Informacioni sistem implementiran do sada, posebno na primarnom nivou, je postao jako kompleksan i višedimenzionalan i kao takav izuzetno važan za funkcionisanje cjelokupnog sistema zdravstva. Kao takav, omogućava uvođenje novih servisa i nadogradnju u cilju unapređenja dostupnosti i povećanja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite.

Kompletna primarna zdravstvena zaštita koristi informacione resurse u on-line režimu i elektronski razmjenjuje podatke unutar sopstvenog sistema, kao i sa ostalim učesnicima. Na taj način se zaista desilo pomjeranje ka organizaciji koja upravlja znanjem, jer poslovne odluke i strateško planiranje zasniva na ažurnim i kvalitetnim podacima i koja postaje pokretač modernog poslovanja unutar sistema zdravstva.

Implementirana su rješenja koja omogućavaju elektronsku razmjenu podataka između različitih institucija (elektronski recept, elektronski uput, elektronski zdravstveni karton u PZZ…) što predstavlja kvalitetnu infrastrukturu za primjenu eHealth rješenja po evropskim preporukama, kada se za to stvore uslovi (primjena digitalnih potpisa, sertifikaciono tijelo i druga infrastruktura) na nivou države. Zatim je važno napomenuti nadogradnju informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite u smislu dobijanja laboratorijskih nalaza u elektronskoj formi (dostupni i ljekarima i pacijentima), kao i implementaciju informacionog sistema u specijalnim bolnicama koji će za efekat imati elektronsku razmjenu podataka i medicinske dokumentacije sa ostalim podsistemima u zdravstvu. U pripremi je i projekat uvođenja elektronske kartice zdravstvenog osiguranja.

Projekat koji je završen, i u potpunosti implementiran na primarnom nivou zdravstvene zaštite (u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori) jeste online sistem zakazivanja posjeta kod izabranog doktora. U ove svrhe izrađen je i portal e-zdravlje koji omogućava korišćenje i pruža informacije o elektronskim servisima u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Pristup portalu je moguć putem web adrese (www.ezdravlje.me) ili odgovarajuće mobilne aplikacije (eZdravlje.me). Servis je dostupan svim osiguranicima na teritoriji Crne Gore, Nakon obraćanja izabranom doktoru koji je u obavezi da svojim pacijentima dodijeli odgovarajući PIN kod, prijava se obavlja unošenjem broja zdravstvene knjižice (desetocifreni broj koji je upisan na prvoj strani zdravstvene knjižice) i PIN koda. Uvođenje ovog online servisa ne isključuje ostale, postojeće načine zakazivanja (lično, telefonski, putem Call centra i dr.), već se nudi pacijentima kao dodatna mogućnosti i olakšica uz korišćenje informaciono komunikacionih tehnologija.

Uspješno je završena i nadogradnja i implementacija informacionog sistema (IS) privatnih apoteka, što je predstavljalo uslov za realizaciji projekta “Sa receptom u privatne apoteke”. U tom cilju je izvršena i obuka farmaceuta (po dva farmaceuta iz 160 privatnih apoteka sa kojima je Fond zaključio ugovor), za korišćenje namjenske aplikacije za realizaciju recepata u privatnim apotekama. Obuku su vršili zaposleni u Fondu za zdravstveno osiguranje u saradnji sa partnerskom firmom. U cilju optimizacije procesa realizacije recepata u privatnim apotekama, u narednom periodu planirano je da se omogući njihovo povezivanje sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom i putem Web Service-a.

U konačnom, sve navedene aktivnosti predstavljaju kontinuitet u radu Fonda, u cilju informatizacije svih segmenata zdravstvenog sistema, kroz stalni razvoj i unapređenje integralnog informacionog sistema.

Fond za zdravstveno osiguranje

    Štampaj       Email
 • Published: 462 days ago on Oktobar 14, 2017
 • Objavio:
 • Last Modified: Oktobar 14, 2017 @ 3:38 pm
 • Filed Under: izdanje br. 102
 •             NOVI BROJ PDF

  center

 • VII Medical Fair Podgorica 27–29. september 2018, Hotel Hilton CG

   

   

  MedicalCG magazine organizes VII Medical Fair in Podgorica, at the Hilton Hotel, from September 27th to 29st this year.

   

  We are pleased to have an active participation of the Ministry of Health, sponsors of the Fair, which, with the participation of the most important health institutions, traditional collaborators of the MedicalCG project (Institute for Public Health, Health Insurance Fund, Agency for Medicinal and Medical Funds, KCCG), general hospitals and health centers, as well as pharmaceutical companies and wholesalers, without whose support and cooperation the entire Medical project would not exist – gives us the real basis that the overall quality of the event will satisfy the expectations of both the expert and the general public.
   
  Certification of participation in the event is performed by the Medicine and Pharmaceutical Chamber of Montenegro.
   
  At the previously held five fairs, an average of 70 professional lectures were organized, with about 50 stand presenting presentations from the health and pharmaceutical milieu of Montenegro, the surrounding countries and several foreign participants.

   
  At the fair, professional lectures are organized in two purpose-equipped auditoriums, while stand presentations of health institutions, public and private health institutes, pharmaceutical companies and wholesalers, take place in the Crystal Hall.
   
  The deadline for applying for the lecture is September 20th, 2018. Applications received after the deadline can not enter the official Fair Program because the program is published on September 21st in the MedicalCG magazine, as well as a special publication that is delivered to many addresses. For late lecture applications, we will print out the appendix to the Fair Program, and distribute it just before and during the event.
   
  The lecture application is in addition to this notice.
   
  We expect your participation in the 7th Medical Fair

   

  Respectfully,

  Manager of the Fair
  Slavica Pantelić
  Magazin Medical CG
  Medical d.o.o.
  Info :
  Tel/fax: 020 238 841
  Mob.tel.: 067 803 697
  redakcija@medicalcg.me

 • center

 • center

 •       Pretraga po temama

 •        POZNATI I ZDRAVLJE

  center

 • center
   

  center
   

  center
   

  center